Serveis CBVCT

Monitorització i avaluació

La monitorització i avaluació (M&E), i també la millora de la qualitat, són eines de gestió.

La monitorització utilitza dades per fer el seguiment del desenvolupament de les activitats. Una avaluació és una revisió objectiva i sistemàtica de la rellevància, efectivitat, eficència i impacte de les activitats en relació amb els objectius específics determinats com a part del programa de planificació.

Els resultats de la M&E proporcionen informació per a millorar els serveis i comparar l’efectivitat amb d’altres serveis similars. Els resultats de la M&E són útils per advocar pels serveis de CBVCT, afegits als serveis de test i aconsellament del VIH basats en els centres de salut, així com per a fornir evidències sobre les activitats i l’impacte per tal de buscar finançament.

Tingueu en compte que:

 • La M&E del CBVCT a nivell d’un servei individual necessita que es disposi dels recursos necessaris com el personal i suport logístic
 • Cal tenir cura que hi hagi un equilibri apropiat entre el treball que significa un procés de M&E a nivell d’un servei de CBVCT i a nivell del programa nacional de prevenció i tractament del VIH/Sida
 • Heu d’escatir la factibilitat d’introduir, dur a terme i sostenir els esforços de M&E al llarg del temps
 • Es recomana elaborar un curt llistat d’indicadors de M&E rellevants segons els objectius centrals, objectius específics i fites proposades de les activitats dels serveis de CBVCT

Les fites i objectius d’estudis especials o projectes de recerca que es puguin dur a terme dins dels serveis de CBVCT necessiten generalment sistemes de recollida de dades més exhaustius que les activitats rutinàries de M&E i, sovint, mètodes de recollida de dades més sofisticats. No confongueu aquestes activitats amb les tasques rutinàries de M&E del CBVCT, que han de ser sostenibles a llarg termini.

La qualitat té relació amb l’assoliment dels objectius i resultats de manera consistent amb els coneixements i estàndards actuals.

Aquest capítol engloba els aspectes de la monitoritzacio i avaluació que són més rellevants pels serveis de CBVCT. Per a més detalls sobre el tema de la qualitat, adreceu-vos a Millora de la Qualitat.

Obtenir algunes idees de diferents llocs de control a Europa en el nostre vídeo del taller a Ljubljana:

Inclouen subtítols en rus / Включая российские субтитры

Aspecte El vostre CBVCT té això disponible? Disposa de guies, polítiques, plans, procediments, contractes o acords estàndards? Està adaptat a les necessitats i condicions locals? Funciona com estava previst? Acció
Recollida de dades d'activitat
Descripció

Descripció

Les dades d’activitat són dades bàsiques operatives que mostren si el CBVCT està treballant com es pretenia i també inclouen valoracions quantitatives sobre la satisfacció dels clients i comentaris qualitatius.

 

Orientació

Orientació

Per a obtenir una visió global de les activitats del CBVCT, heu de quantificar totes les activitats i els contactes amb els clients, inclosos aquells que no resultin en la realització del test del VIH.

Exemple: Les variables d’informació del Athens Checkpoint

 1. Nombre de sessions de test i aconsellament
 2. Percentatge de cites per al test/aconsellament/test confirmatiori/resultats del test/referències
 3. Percentatge d’homes i dones
 4. Percentatge segons el grup etari
 5. Percentatge segons els grups poblacionals

(…)

 1. Percentatge de satisfacció del client respecte a l’accessibilitat del servei
 2. Percentatge de satisfacció del client respecte a les hores d’obertura
 3. Percentatge de satisfacció del client respecte al temps d’espera de la cita
 4. Percentatge de satisfacció del client respecte la impressió general del servei
 5. Percentatge de satisfacció del client respecte les formes i amabilitat dels empleats
 6. Percentatge de satisfacció del client respecte la confidencialitat
 7. Percentatge de satisfacció del client respecte la durada del test
 8. Percentatge de satisfacció del client respecte les fases d’aconsellament del pre i post test
 9. Percentatge de satisfacció del client respecte a la intenció d’escollir el Checkpoint per a futurs tests del VIH

Les dades d’activitat inclouen, a part del nombre de tests realitzats (vegeu el següent tema: monitorització del diagnòstic del VIH), el nombre de consultes telefòniques, de mitjans de comunicació social, informacions cara a cara, les entrades al lloc web i les sessions de proximitat i també el nombre de condons, equips per l’ús segur de drogues i materials d’informació distribuits.

Els instruments de recollida de dades poden incloure formularis de contacte, informes d’activitat formularis d’emmagatzegament emplenats pel personal i els voluntaris com a part de les activitats rutinàries, així com informes d’activitat dels servidors de les pàgines web rebuts dels contractistes.

Aquestes dades poden ser comparades amb les fites proposades durant els processos de planificació i monitoritzades al llarg del temps.

La recollida dels nivells de satisfacció dels clients precisa que es pregunti la seva opinió a través de formularis en format paper o electrònic, o a través de prospeccions periòdiques dutes a terme en intèrvals més perllongats. La informació qualitativa com les queixes, comentaris i suggeriments (verbals o recollits pel personal o per escrit ) poden ser d’ajut per a identificar les possibles causes de les tendències observades en les dades d’activitat.

Demanar als clients que esmercin un cert temps per donar la seva opinió, i l’esforç que implica recollir i analitzar totes aquestes dades, així com elaborar-ne els informes i actuar segons els resultats, ha de ser proporcional a l’abast de les operacions del CBVCT. Recolliu només les dades que sigueu capaços d’analitzar i utilitzar.

Les dades d’activitat i els resultats de les prospeccions sobre la satisfacció dels clients són aportacions per a les activitats de millora de la qualitat.

La Correlation Network’s ‘Effective evaluation: An introduction for grass-root organisations’ (http://www.correlation-net.org/index.php/products-correlation) és una guia adreçada al desenvolupament de plans d’avaluació, incloent la recollida de dades.

 

Adaptació

Adaptació

Les dades sobre l’abast i satisfacció que es puguin recollir depèn de les activitats incloses en l’operativitat del CBVCT (per exemple, unitats mòbils o sessions de proximitat, distribució de condons), així com de les condicions locals (per exemple, alguns clients poden ser molt sensibles a la privacitat a l’hora d’emplenar els formularis d’avaluació).

Exemple: Formulari d’avaluació del Athens Checkpoint (extracte)

 1. Has trobat que el Ath Checkpoint sigui acollidor (recepció, sala de test)?

De cap manera            0         0         0         0         0         Molt

1                2                3                4                5

 1. El personal ha estat tan amable com esperaves?

De cap manera            0         0         0         0         0         Molt

1                2                3                4                5

 1. En el cas que el test resultés positiu, has pensat que la confidencialitat pogués ser violada per part els empleats del Ath Checkpoint?

De cap manera            0         0         0         0         0         Molt

1                2                3                4                5

Opcions per a reduir els costos:

 • Harmonitzeu les dades d’activitat recollides per als informes obligatoris – per exemple per a finançadors i per autoritats de salut pública – amb les dades d’activitat que necessiteu per a propòsits interns.
 • Assigneu la recollida de dades al personal i voluntaris que estiguin millor situats per a recollir-la dins de les seves tasques rutinàries, per exemple recepcionistes que anotin el nombre de consultes telfòniques en el mateix moment que les atenen o voluntaris de les activitats de proximitat que prenguin nota del nombre de condons distribuïts i dels stocks remanents.

Exemple: El formulari de contacte del client del Thessaloniki Checkpoint

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Eines com Succeed, QIP (www.quality-action.eu), EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion, www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a10_en.pdf i Quint-Essenz (http://www.quint-essenz.ch/en) inclouen qüestions per a incentivar la discussió i desenvolupar idees creatives per a millorar l’abast i la recollida de dades de satisfacció i la seva anàlisi.

 

PLA D'ACCIO

PLA D'ACCIO

Aquest Pla d’Acció t’ajuda a treballar directament en els ítems identificats com a prioritaris (camps groc i/o vermells a la Llista de Verificació). Intenta que les accions incloses a la llista siguin el més específiques les accions que siguin el més específiques possible. Pots descarregar els plans d’acció acabats per a cada secció com un arxiu xlsx i imprimir després. Els Plans d’Acció constitueixen la base per a la teva posterior planificació, implementació i avaluació.

El Pla d’Acció mostra una seqüència de passos a seguir, o activitats a realitzar per a què una estratègia tingui èxit. El Pla d’Acció té quatre elements principals: (1) què es farà (tasques específiques), (2) qui (responsabilitat), (3) quan (calendari) i (4) com es monitorarà la implementació de les tasques.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Monitorització del diagnòstic del VIH
Descripció

Descripció

Per a un servei de CBVCT, la monitorització dels diagnòstics del VIH significa determinar fins quina mesura les activitats han permès augmentar el diagnòstic precoç entre les poblacions clau, en aquest cas els HSH.

 

Orientació

Orientació

L’èxit documentat dels CBVCT a l’hora de detectar una important proporció de nous diagnòstics del VIH, és un argument molt sòlid per a obtenir recolzament financer. La monitorització dels diagnòstics del VIH és essencial per tal de fornir aquesta informació crucial.

La ‘Guidelines for Data Collection for Monitoring and Evaluation of Community Based Voluntary Counselling and Testing (CBVCT) for HIV in the COBATEST Network‘ ha estat dissenyada per a millorar la qualitat i la consistència de les dades recollides a nivell dels serveis de CBVCT dins del marc de la M&E. Això potenciarà les conclusions que es puguin treure a nivell Europeu. La estandardització de la monitorització i avaluació permet la comparabilitat de les dades.

Aquestes guies estan fonamentades en un seguit d’indicadors centrals:

Nivell 1 (Indicadors centrals per la monitorització dels diagnòstics del VIH als serveis de CBVCT)

 1. Nombre de clients que s’han testat pel VIH a través d’un test de cribratge
 2. Proporció de clients que esmenten haver estat prèviament testats pel VIH
 3. Proporció de clients que esmenten haver estat testats pel VIH durant els darrers 12 mesos
 4. Proporció de clients que esmenten haver estat testats pel VIH al mateix servei de CBVCT els darrers 12 mesos
 5. Proporció de pacients amb un resultat reactiu del test de cribratge del VIH
 6. Proporció de clients testats amb un test de cribratge del VIH que n’han rebut els resultats
 7. Proporció de clients amb un resultat reactiu del test de cribratge del VIH que han rebut l’aconsellament post-resultat
 8. Proporció de clients amb un resultat reactiu al test de cribratge del VIH als quals se’ls ha realitzat un test confirmatori
 9. Proporció de clients amb el resultat d’un test confirmatori del VIH positiu
 10. Proporció de clients amb un test confirmatori positiu del VIH que han rebut el diagnòstic definitiu al servei de CBVCT
 11. Proporció de clients amb un test confirmatori del VIH que han rebut aconsellament post-resultat al servei del CBVCT

Nivell 2 (Indicadors opcionals del CBVCT)

 1. Proporció de clients que han gaudit d’una discussió pre-test o aconsellament pre-test i als quals s’ha realitzat el test de cribratge del VIH
 2. Proporció de clients amb un test de cribratge del VIH no-reactiu que han rebut aconsellament post-test
 3. Proporció de clients amb un test confirmatori del VIH negatiu que han rebut el resultat definitiu del test al servei de CBVCT
 4. Cost per client que hagi realitzat el test
 5. Cost per a cada diagnòstic del VIH

Nivell 3 (Indicadors centrals opcionals del CBVCT)

 1. Proporció dels clients amb un test positiu del VIH al CBVCT que es refereixen als serveis de salut (vegeu també el capítol 2B)
 2. Proporció de clients amb un test positiu del VIH realitzat al CBVCT que han estat diagnosticats tardanament

Podeu trobar el document complet a https://eurohivedat.eu/

 

Podeu trobar la plantilla del full de recollida de dades (formulari de recollida de dades COBATEST Network_Questionnaire) a https://eurohivedat.eu/

El document en Excel per a calcular els indicadors per les activitats de M&E de la xarxa de treball COBATEST està disponible a: https://eurohivedat.eu/

 

Adaptació

Adaptació

Les eines i instruccions d’ús immediat per a facilitar-vos l’establiment dels indicadors centrals, la recollida de dades i els mètodes d’anàlisi estan descrites a ‘Guidelines for Data Collection for Monitoring and Evaluation of Community Based Voluntary Counselling and Testing (CBVCT) for HIV in the COBATEST Network‘.

Hi ha sistemes bàsics de monitorització dels CBVCT que han estat posats en pràctica en molts llocs.

Ja que aquests sistemes estan ja específicament adaptats als CBVCT, pot resultar pràctic implantar-los en la seva totalitat. La parcipació en la xarxa COBATEST permet desenvolupar bases de dades comparables al llarg del temps a nivell nacional i Europeu.

L’assistència per a implantar aquestes guies està disponible en la xarxa COBATEST. Contacteu al CEEISCAT (lflopez@iconcologia.net) per a més informació.

Exemple: El sistema d’informació de dades del Athens Checkpoint (extracte)

(…)

 1. Percentatge de clients que han rebut aconsellament pre-test
 2. Percentatge de clients als quals s’ha demanat el constiment informat per dur a terme el test
 3. Percentatge de clients als quals se’ls ha realitzat el test de detecció d’anticossos contra el VIH
 4. Percentatge de clients que han rebut l’aconsellament post-test
 5. Percentatge amb resultat negatiu o preliminarment positiu
 6. Percentatge de clients amb resultat del test positiu als quals se’ls ha programat una cita per dur a terme el test confirmatori
 7. Percentatge de clients als quals el test ha resultat positiu i se’ls ha proporcionat de forma escrita les instruccions sobre com i on poden realitzar-se el test clínic confirmatori
 8. Percentatge de clients amb el test positiu als quals se’ls ha proposat d’acompanyar-los a la clínica per a fer-se el test confirmatori
 9. Percentatge de clients amb el test positiu que han sol·licitat una sessió extra d’aconsellament
 10. Percentatge de clients amb un test positiu que s’han adreçat a un psicòleg
 11. Distribució de les diferents fonts d’informació sobre el Servei
 12. Percentatge de clients als quals s’ha realitzat prèviament el test del VIH
 13. Distribució dels clients segons quan es varen realitzar per darrera vegada el test del VIH
 14. Distribució dels clients segons el lloc on hagin realitzat per darrera vegada el test del VIH
 15. Percentatge de clients segons hagin rebut el test per una altra Infecció de Transmissió Sexual (ITS) anteriorment
 16. Distribució de clients segons el lloc on s’hagin realitzat anteriorment el test d’una altra Infecció de Transmissió Sexual
 17. Percentatge de clients als quals s’ha realitzat el test per una ITS i la distribució de ITS específiques
 18. Percentatge de clients que han estat vacunats contra l’Hepatitis B

(…)

 

Milora de la qualitat

Milora de la qualitat

La qüestió onze de la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT es centra específicament en l’avaluació.

Les eines per la millora integral de la qualitat per a projectes de prevenció i promoció de la salut com Succeed i QIP, disponibles a www.quality-action.eu, així com el EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion), www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a10_en.pdf) i Quint-Essenz (http://www.quint-essenz.ch/en) abasten de forma global la monitorització i avaluació, i inclouen qüestions per a determinar si el CBVCT recull totes les dades necessàries per tal de monitoritzar i avaluar de les seves fites i objectius.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Anàlisi regular de les dades i informació
Descripció

Descripció

L’anàlisi regular de les dades significa utilitzar mètodes estadístics i temàtics per a identificar resultats i tendències. La presentació d’informes significa sumaritzar els resultats, comparar-los amb les metes proposades i redactar-los en relació amb les fites i objectius establerts.

 

Orientació

Orientació

Podeu analitzar l’activitat de forma quantitativa utilitzant eines estadístiques bàsiques, com les proporcions i mitjanes. Hi ha nombrosos recursos online per analitzar aquestes dades (abast i satisfacció). El projecte EURO HIV EDAT també ha desenvolupament una eina d’autoavaluació per al CBVCT:

Euro HIV EDAT self-evaluation assessment

L’anàlisi per temes de les dades qualitatives (queixes, comentaris i suggeriments), com el simple recompte de les vegades que un suggeriment ha estat realitzat o s’ha esmentat un tema (vegeu també el Enquiries and Complaints Register method en el toolkit PQD, disponible a www.quality-action.eu), us pot guiar de cara a la millora de la qualitat i la innovació. Encara que no siguin representatives o conclusives, són una indicació sobre quins són els temes rellevants. Podeu utilitzar metodologies participatives per aprofundir-hi com el Rapid Assessment o Focus Group, també disponible com una guia dirigida en l’eina PQD.

És important informar sobre els resultats de l’avaluació no només als finançadors, l’equip de gestió, comitès assessors i d’altres estructures de governança, sinó també a la població clau, especialment a aquells que contribueixen al CBVCT i als participants en els estudis prospectius. Es poden establir sistemes d’intercanvi d’opinions penjant online els resultats de les avaluacions, publicant articles en la premsa gai i evidentment integrant els resultats en el CBVCT (per exemple’ el 60% d’entre vosaltres vàreu quedar satisfets amb la breu informació pre-test i un 40% esperàveu més informació sobre la sífilis: aquí ho teniu, doncs!”). Aquest tipus de retroalimentació posa de relleu la participació de la població clau i pot contribuir a crear un sentiment d’apropiació col·lectiva del CBVCT.

Les qüestion clau són:

 • A qui s’ha d’informar i a qui volem informar?
 • Què podem informar als HSH i com ho podem fer entenedor?
 • Què ens diuen els resultats de l’avaluació i què signifiquen de cara al futur?

L’ús de diagrames i gràfiques permet comunicar els resultats quantitatius de forma visual i la inclusió de cites seleccionades relacionades amb temes emergents detectats a través de les dades qualitatives que ressonin en les experiències vitals dels participants en els estudis prospectius.

 

Adaptació

Adaptació

L’esforç que significa l’anàlisi i elaboració d’informes (financer i de recursos en temps I personal) com a part de les activitats de monitorització i avaluació ha de ser proporcional als recursos dedicats per assolir les fites del CBVCT. Això depèn d’un cert nombre de factors locals, com:

 • Exigències no-negociables dels acords de finançament
 • Requeriments legals
 • Segons el CBVCT sigui un projecte nou o ja establert
 • L’experiència avaluadora disponible
 • La cultura predominant respecte a la predisposició dels clients de donar dades i expressar la seva opinió.

Per a anivellar les expectatives dels diferents actors rellevants i parts interessades – inclosos finançadors, personal, clients i la comunitat HSH – amb un grau realista de monitorització i avaluació, és important consensuar col·lectivament els indicadors, els mètodes de recollida i la profunditat i freqüència amb que es duguin a terme l’anàlisi i l’elaboració d’informes.

Opcions per a reduir els costos:

 • Oferiu a estudiants l’oportunitat d’analitzar les dades com a part del seu treball d’estudis (per exemple, estudiants de ciències socials, infermeria, gestió de salut pública o estudis relacionats)
 • Combineu els diferents requeriments d’informes, per exemple per a finançadors, estructures de governança (panells, comitès de gestió, supervisors) i reguladors de manera que un nombre concret d’informes pugui servir per a respondre a un bon nombre d’actors rellevants de l’àmbit del VIH
 • Participeu en xarxes de treball (per exemple el COBATEST) que disposen d’una eina d’entrada de dades basat en una web que permet que tots els CBVCT inclosos en la xarxa de tenir accés a les dades d’activitat del test i forneixen estimacions dels indicadors de monitorització i avaluació
 • Col·laboreu amb centres de recerca i agències de Salut Pública.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

El mètode de Influential Circles del toolkit PQD (www.quality-action.eu) ofereix una manera d’analitzar el nivell de participació de cadascuna de les parts interessades en el procés de presa de decisions del projecte. Ja que l’anàlisi i l’elaboració d’informes són una font important per la presa de decisions del projecte, aquesta metodologia pot ser utilitzada per a idenficar quin nivell d’anàlisi i elaboració d’informes és el més apropiat per a cadascun d’aquests grups.

Podeu disposar de les eines de millora integral de la qualitat per a projectes de promoció de la salut com el Succeed i QIP, ambdós accessibles a www.quality-action.eu, així com el EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion), www.ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a10_en.pdf) i el Quint-Essenz (http://www.quint-essenz.ch/en) que tracten de forma general la monitorització i avaluació, incloent qüestions per a determinar si les anàlisi i l’elaboració d’informes al CBVCT estan fets de manera que puguin assessorar i millorar la qualitat.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Avaluació de l'impacte
Descripció

Descripció

L’avaluació de l’impacte determina els canvis esperats i no esperats resultants d’una intervenció. Més enllà de les fites proposades, examina els canvis en els resultats observats que són atribuïbles a la intervenció.

 

Orientació

Orientació

Els CBVCT adreçats als HSH tenen per propòsit contribuir a la primera baula de l’atenció al VIH: la proporció de HSH que viuen amb el VIH que han estat diagnosticats. Això es reflecteix en els indicadors programàtics per al test del VIH (WHO/HIV/2015.32, disponible a http://apps.who.int/iris/handle/10665/179870).

Ja que diferents serveis de test poden contribuir en el numerador d’aquest indicador (nombre de HSH amb VIH que han estat diagnosticats i n’han rebut el resultat), i que el denominador (nombre de HSH que viuen amb el VIH) estan basats en estimacions, l’atribució de l’impacte del servei de CBVCT depèn de la proporció particular de diagnòstics de VIH amb que contribueix. Alguns CBVCT existents han demostrat ja que contribueixen en més d’un terç dels diagnòstics que es realitzen a nivell nacional.

L’empoderament, la qualitat de vida i la implicació de la comunitat són també impactes desitjables d’un servei de CBVCT. El concepte de medicina/reducció de danys holístic (incloent la ment, el cos i l’entorn social), pretén empoderar els individus per a que tinguin un rol actiu respecte la seva pròpia salut i el seu manteniment, educant els pacients i la població clau sobre quines són les millors opcions per la seva salut.

L’avaluació d’aquests impactes precisa diferents indicadors i un seguiment a llarg termini, ja que els canvis poden prendre un cert temps abans no es facin visibles. Els exemples extrets del camp del desenvolupament internacional suggereixen que la població clau mateixa ha de definir quins són els canvis que tenen sentit. Per a avaluar els indicadors d’impacte els indicadors SPICED utilitzen una aproximació participativa per a complementar els indicadors SMART comunament utilitzats per a mesurar els objectius operatius:

SPICED: Subjectiu – Participatiu – Interpretable i comunicable – Cross Checked (verificat) i comparat – Empoderament – Divers i desagregat

Subjectiu: Els informants tenen una posició especial o experiència que els dona una visió única, que pot alimentar amb informacions sucoses respecte al temps que els investigadors els hi dediquin. En aquest sentit, allò que d’altres veuen com a “anecdòtic” esdevé una dada crítica degut al valor de la font.

Participatori: Els objectius i indicadors han de ser desenvolupats junt amb aquells que estan més capacitats per avaluar-los. Això significa involucrar els beneficiaris finals del projecte, i també el personal local i d’altres parts interessades.

Interpretable i comunicable: els objectius/indicadors definits a nivell local poden mancar de sentit per a d’altres actors rellevants, pel que sovint és necessari que siguin ben explicats.

Cross-checked (validació) i comparació: La validació d’una avaluació necessita que els resultats siguin aparellats i triangulats, comparant els diferents objectius i indicadors de progrés i utilitzant diferents informants, mètodes i investigadors.

Empoderament: El procés d’establiment i avaluació dels objectius/indicadors ha de ser en ell mateix empoderador i permetre als grups i a les persones individuals de reflectir críticament el seu canvi de situació.

Divers i desagregat: Ha d’haver-hi un esforç deliberat per a procurar un cert nombre de objectius/indicadors diferents aplicables a tot un ventall de grups, especialment per a homes i dones. Cal que aquesta informació sigui recollida de tal manera que aquestes diferències es puguin avaluar al llarg del temps.

Extret de ‘Equal Access Participatory Monitoring an Evaluation toolkit, Module 2: Setting objectives and indicators‘,disponible a http://betterevaluation.org/toolkits/equal_access_participatory_monitoring

 

Adaptació

Adaptació

La descripció de l’impacte del servei de CBVCT en la proporció de HSH que viuen amb el VIH que han estat diagnosticats depèn d’una recollida i anàlisi de les dades col·laborativa a nivell nacional o regional durant llargs períodes de temps.

És millor per a determinar la freqüència i la manera com l’avaluació de l’impacte té lloc, si es col·labora amb els actors rellevants, incloent ONG proveïdores de serveis de CBVCT.

L’avaluació de l’impacte a nivell de l’empoderament es pot dur a terme més aviat a través de la recerca social, enlloc dels programes de monitorització i avaluació. Vegeu també la secció sobre Projectes de Recerca.

Opcions per a reduir els costos:

 • Oferiu a estudiants l’oportunitat de dur a terme estudis d’avaluació d’impactes en el marc dels seus treballs d’estudis (per exemple, per a estudiants de ciències socials, infermeria, gestió de la Salut Pública i estudis relacionats).
 • Combineu l’impacte de l’avaluació amb intervencions adreçades als HSH dutes a terme per organitzacions sòcies, i realitzeu les avaluacions espaiades en llargs intèrvals per tal de poder observar canvis significatius.
 • Col·laboreu amb centres de recerca i agències de Salut Pública.

 

Millora de la Qualitat

Millora de la Qualitat

La millora de la qualitat a nivell de l’impacte (considerada normalment a nivell nacional o subnacional) precisa d’una coordinació i planificació a llarg termini. El Shift és una eina integral per la millora integral de la qualitat, desenvolupada específicament amb aquest propòsit. Entre d’altres informacions, depèn del tipus d’avaluació d’impacte per assessorar i escatir una millora en la resposta global al VIH, incloent el l’atenció contínua, i pot ajudar a millorar l’avaluació de l’impacte de cara al futur.

Aquesta eina, incloent els materials de suport detallats, està disponible a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Projectes de recerca
Descripció

Descripció

Els projectes de recerca utilitzen tot un ventall de mètodes científics qualitatius i quantitatius per a respondre a qüestions específiques.

 

Orientació

Orientació

Els projectes de recerca, especialment els que es duen a terme al CBVCT en associació amb una institució de recerca, per exemple un institut de Salut Pública o universitat, poden ser utilitzats per a una gran varietat de propòsits que són importants per a establir els serveis de prevenció i promoció de la salut, incloent els serveis de CBVCT per a poblacions vulnerables com els HSH. Els projectes poden:

 • Establir una línia de base d’informació, per exemple descrivint la mida i característiques de la població clau
 • Servir com una avaluació de les necessitats que pot ser utilitzat com a evidència per aplicar per una font de finançament
 • Investigar sobre temes que sorgeixen de les activitats del CBVCT, per exemple sobre les barreres per accedir al test
 • Descriure impactes a llarg termini dels serveis de CBVCT en particular, i de les activitats de promoció de la salut i intervencions preventives en general

Els projectes de recerca poden també obtenir exempcions legals per als CBVCT i/o per a tècniques particulars de test i servir com a projectes pilot per a bastir l’evidència per a estendre el seu ús.

Per exemple, el Copenhagen Checkpoint va demanar als investigadors de determinar la relació entre la derivació als serveis de tractament i la supressió de la càrrega viral en una cohort diagnosticada en aquest servei, i va publicar els resultats en una revista científica. L’article va ser utilitzat des d’aleshores com una evidència per recolzar les aplicacions per finançar-se.

Els projectes de recerca necessiten en general molt més temps fins que no finalitzen comparats amb les avaluacions de necessitats i les avaluacions de programa– normalment una bona colla d’anys – i per tant estan dissenyats per a respondre a qüestions més fonamentals.

 

Adaptació

Adaptació

La recerca i els informes adreçats a la comunitat poden contribuir a l’empoderament de la població clau i valorar els resultats en el context de les experiències reals. Els projectes de recerca depenen de fonts de finançament externes i els detalls es negocien d’acord amb aquesta circumstància.

 

Per exemple, la recerca formativa duta a terme com a part del HIV-COBATEST, Euro HIV EDAT i d’altres projectes Europeus han posat en el mateix sac a la Comissió Europea, els socis nacionals, acadèmics, ONG i la comunitat per a reforçar l’estratègia dels CBVCT i fonamentar evidències i guies per a disseminar-les arreu d’Europa.

 

Opcions per a reduir els costos:

 • Col·laboreu amb universitats per a dur a terme estudis de recerca com tesines de mestratges o tesis doctorals (per exemple, en el marc d’estudis de ciències socials, infermeria, salut pública, gestió i postgraduats relacionats).

 

Millora de la Qualitat

Millora de la Qualitat

La implicació en la recerca és un criteri de qualitat en els processos de millora de qualitat no només perquè augmenta el coneixement de base per al programa del projecte, sinó també perquè la recerca col·laborativa permet transferir les habilitats entre els diferents socis, per exemple les habilitats dels treballadors comunitaris i les habilitats en mètodes participatoris i de facilitació per part dels investigadors.

Si useu les eines de millora estructurada de la qualitat (per exemple les disponibles a www.quality-action.eu) podeu generar qüestions que poden establir-se com a prioritàries en els projectes de recerca.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Imprimeix la Checklist

Pla d'Acció

Serveis CBVCT
Monitorització i avaluació
AspecteQuè es ferà?Qui ho ferà?Quan?Com ho monitorarem?
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Imprimeix el Pla d’Acció