Aconsellament i derivació a l’atenció sanitària

Aconsellament

L’aconsellament garanteix una aproximació centrada en la persona, en proporcionar la suficient informació sobre el test, oferint l’oportunitat per reflexionar sobre el risc personal en el cas que el resultat sigui no-reactiu i recolzar, informar i referir en el cas que el resultat hagi estat reactiu.

Obtenir algunes idees de diferents llocs de control a Europa en el nostre vídeo del taller a Ljubljana:

Inclouen subtítols en rus / Включая российские субтитры

Aspecte El vostre CBVCT té això disponible? Disposa de guies, polítiques, plans, procediments, contractes o acords estàndards? Està adaptat a les necessitats i condicions locals? Funciona com estava previst? Acció
Aconsellament pre i post-test
Descripció

Descripció

L’aconsellament en el CBVCT significa rebre la informació, el suport i la referència a través del diàleg amb un conseller format, abans i després del test del VIH.

 

Orientació

Orientació

L’aconsellament en el CBVCT és una oportunitat per als clients per a centrar-se en la seva pròpia salut. L’aconsellament pre i post-test són dues parts separades d’una mateixa conversa normalment oferta per un mateix conseller.

Els aconselladors o responsables del test en el CBVCT són sovint companys (ells mateixos són membres de la població clau, en aquest cas HSH). En petites comunitats on molts HSH es coneixen entre ells, pot a vegades crear-se un aparellament inadequat. El conseller i/o el client poden declinar de continuar amb el procés i per tant ser assumit per una altra persona.

Vegeu també COBATEST Guide to doing it better (3.5 on page 36).

La conversa pre-test sempre inclou el consentiment informat però també es pot focalitzar en:

 • Avaluació del risc
 • Informació sobre el(s) test(s)
 • Informació sobre la confidencialitat/anonimicitat
 • L’emplenament de formularis, per exemple els utilitzats per la recollida de dades

La conversa post-test es focalitzarà sobretot en el resultat del test però també pot incloure:

 • Programar el test confirmatori
 • Informació sobre confidencialitat/anonimicitat
 • Serveis de referència i d’altres serveis
 • Avaluació
 • Inscripció en un servei de recordatori del test
 • Discutir sobre la notificació de contactes
 • L’enllaç amb els serveis d’atenció del VIH
 • Acompanyar els clients a casa o per a una cita de seguiment

El procés d’aconsellament pot ser facilitat per la informació escrita i l’acompanyament del conseller. Tanmateix, és important valorar l’ús d’informació escrita i guions de resposta segons les necessitats del client en aquell moment. Hi ha una àmplia varietat d’estàndards, llistats de comprovació i guions disponibles per les converses d’aconsellament. Contenen variacions sobre cadascuna de les tres possibles converses associades al test.

La conversa pre-test:

 • Saludeu el client
 • Feu que el client estigui al cas de les condicions de confidencialitat i/o anonimicitat professionals
 • Si esteu duent a terme una formació, pregunteu al client permís per a que el formand estigui observant
 • Pregunteu al client sobre les raons per les quals es vol fer el test i el període finestra
 • Entomeu el qüestionari d’avaluació del risc (vegeu també la secció sobre avaluació de risc)
 • Oferiu tests addicionals (ITS, hepatitis), si ho considereu pertinent
 • Expliqueu el procediment del test
 • Expliqueu què significa el resultat (reactiu o no-reactiu)
 • Pregunteu al client quin resultat espera i què significaria per a ell/ella un resultat positiu
 • Obtingueu el consentiment per dur a terme el test (vegeu també “consentiment informat i confidencialitat”)

Conversa post-test (per a resultats no-reactius):

 • Expliqueu/discutiu el resultat no-reactiu
 • Discutiu com afrontar el risc de contraure el VIH en el futur
 • Discutiu sobre la seva satisfacció sexual (“Ets feliç amb la teva vida sexual?”) i d’altres temes sobre sexualitat segons sigui pertinent, per exemple ITS, Chemsex, PrEP
 • Discutiu si té sentit realitzar un altre test i oferir un servei de recordiatori, si està disponible
 • Proveïu materials informatius, condons/lubricant, equip per la venopunció segura segons convingui
 • Oferiu la derivació a d’altres serveis si ho considereu pertinent
 • Convideu al client a donar la seva opinió sobre el servei per l’avaluació (en format paper o online)

Conversa post-test (amb resultat reactiu)

 • Expliqueu què significa el resultat reactiu
 • Estigueu atents a la reacció del client i recolzeu-lo a partir de la seva resposta inicial: afegiu informació sobre les opcions actuals de tractament i el pronòstic general de la infecció del VIH, segons convingui
 • Discutiu el risc de transmissió
 • Discutiu les opcions de convidar el (els) contacte(s) sexual(s) que es realitzin el test (vegeu també la secció específica sobre notificació de contactes)
 • Discutiu sobre el test confirmatori
 • Establiu una cita per dur a terme el test confirmatori (si no s’extreu sang en el checkpoint)
 • Acompanyeu el client a realitzar-se el test confirmatori o a casa seva si és possible o apropiat.

Link a: cdc_hiv_scripts-rapid_hiv_testing_for_individuals

 

Adaptació

Adaptació

L’aconsellament està adaptat a cada client, donant-li l’opció de parlar sobre certs temes i no d’altres. Aquest principi també s’aplica als clients que fan el test amb freqüència.

L’aconsellament és una conversació bidireccional i el conseller ha d’adaptar-se a les necessitats del client. Algunes adaptacions usuals que els consellers fan són:

 • Pels clients que fan el test amb freqüència: pregunteu si hi ha hagut algun canvi significatius des que varen fer el darrer test, si el client té cap qüestió sobre el procés rutinari del test o voldria discutir sobre alguna cosa abans de realitzar-lo
 • Per a clients HSH afectats per la discriminació o l’homofòbia internalitzada: discutiu les opcions de suport i les xarxes de HSH, feu les derivacións que convingui
 • Per a clients amb un risc d’exposició molt recent (menor de 72 hores): oferiu/referiu-lo al PEP

El procés d’aconsellament també necessita ser adaptat a les circumstàncies locals, per exemple:

 • El procés per dur a terme el test confirmatori
 • La disponibilitat de serveis de referència

En el cas que els resultats es determinin en un laboratori separat, és especialment important considerar quan el conseller recollirà el resultat: abans o al mateix temps que el client. Ambdues variants s’utilitzen en els CBVCT i cadascuna té els seus avantatges i inconvenients. Si el conseller recull el resultat abans li permet de rememorar les circumstàncies del client i adaptar la resposta. Si el recullen junts s’eviten missatges no intencionals a través del llenguatge corporal i emfatitza la naturalesa del procés basada en el companyerisme i normalitza el procés.

En general, els resultats només es comuniquen personalment o per telèfon.Tanmateix, alguns CBVCT ofereixen els resultats de forma impresa amb l’advertència que es tracta d’un test de cribratge, no d’un diagnòstic definitiu.

En el cas del post-aconsellament d’un resultat reactiu, també s’inclou:

 • Establir les cites pel client
 • Acompanyar al client a casa o a les cites de seguiment

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Les qüestions quatre i cinc de la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT Self-evaluation es centren en l’aconsellament. A més a més, per a recolzar els consellers, mantenir i millorar el seu treball és essencial es facin reunions d’intercanvi regulars (reunions on es comparteixin qüestions i discuteixen sobre la seva pràctica), i/o la seva supervisió.

A més de la formació inicial, tots els consellers de CBVCT, tant si són companys de la comunitat i/o professionals, han de tenir accés al suport, supervisió, reunions d’intercanvi i/o tutoria segons ho necessitin per tal de mantenir la qualitat de l’aconsellament.

Podeu disposar de més informació en les associacions professionals locals i les institucions educatives de psicòlegs i aconselladors.

 

PLA D'ACCIO

PLA D'ACCIO

Aquest Pla d’Acció t’ajuda a treballar directament en els ítems identificats com a prioritaris (camps groc i/o vermells a la Llista de Verificació). Intenta que les accions incloses a la llista siguin el més específiques les accions que siguin el més específiques possible. Pots descarregar els plans d’acció acabats per a cada secció com un arxiu xlsx i imprimir després. Els Plans d’Acció constitueixen la base per a la teva posterior planificació, implementació i avaluació.

El Pla d’Acció mostra una seqüència de passos a seguir, o activitats a realitzar per a què una estratègia tingui èxit. El Pla d’Acció té quatre elements principals: (1) què es farà (tasques específiques), (2) qui (responsabilitat), (3) quan (calendari) i (4) com es monitorarà la implementació de les tasques.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Consentiment informat
Descripció

Descripció

El consentiment informat significa donar l’acord formal per a que es realitzi el test, basat en un coneixement suficient del procediment del test i els seus possibles resultats.

 

Orientació

Orientació

Per garantir que el client entén què vol dir fer-se el test, el que significa rebre el resultat i estar d’acord de fer-se’l per pròpia i lliure iniciativa, el CBVCT utilitza un procediment formal per tal d’obtenir el consentiment informat i documentar-lo.

Aquest procediment sovint està integrat dins la conversa d’aconsellament de pre-test o durant l’avaluació del risc. Habitualment el consentiment s’obté de forma verbal, utilitzant una qüestió com:

“Si no té més preguntes, podem procedir amb la realització del test. Està d’acord en que se li faci el test del VIH avui?”

L’aconsellador documenta aleshores la resposta del client.

Tingueu en compte que:

 • Les lleis i regulacions locals poden exigir uns formularis específics per a obtenir el consentiment
 • L’edat per donar el consentiment quan es tracta d’exàmens o procediments mèdics pot variar –pot ser necessari el consentiment dels pares o tutors

 

Adaptació

Adaptació

D’on i com el consentiment s’obtingui depèn de l’entorn del CBVCT i de la manera com operi, i de les lleis i regulacions locals.

Algunes opcions són:

 • Que els aconselladors o els treballadors de les activitats de proximitat obtinguin el consentiment verbal durant la conversació pre-test i la documentin
 • Que el metge o la infermera obtingui el consentiment abans de prendre la mostra
 • En alguns països, el consentiment escrit és una exigència per fer el test del VIH
 • En el cas que un menor d’edat es presenti per fer-se el test, cal tenir en compte les lleis i regulacions locals i pot ser necessari demanar el consentiment dels pares o tutors. L’edat per obtenir el consentiment i els procediments específics varien entre els diferents països

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

La qüestió tres de la graella d’autoavlació del Euro HIV EDAT se centra en la confidencialitat i en el consentiment informat. El procediment per a obtenir el consentiment informat també es pot discutir com a part de les reflexions entorn del procés global del test, per exemple utilitzant les graelles d’autoavaluació durant les reunions d’intercanvi o les reunions d’equip.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Confidencialitat i anonimicitat
Descripció

Descripció

La confidencialitat significa mantenir la informació personal del client secreta i és el component central sobre el qual es basa el consentiment. L’anonimicitat significa que el client mai dona a conèixer el seu nom real ni els seus detalls de contacte.

 

Orientació

Orientació

Les lleis i codis de pràctiques prescriuen sovint que cal mantenir la confidencialitat mèdica per part dels professionals de la salut. Tanmateix, no tots els serveis de salut estan estructurats per garantir la confidencialitat. Degut a l’estigma continu i la discriminació que afecta a les persones que viuen amb el VIH i a causa de les actituds homofòbiques, la confidencialitat és encara una preocupació major per a molts demandants del test. A part d’explicar-la clarament, és útil d’incloure una declaració de confidencialitat (i/o anonimicitat si aplica) en la informació escrita que el client rebi.

Per a protegir la confidencialitat, els CBVCT utilitzen identificadors únics, per exemple codis que deriven de les inicials i la data de naixement, per a traçar els clients a través del sistema. Si s’envien especímens als laboratoris, l’únic identificador ha de ser un codi numèric. Així es mantenen les bases de dades i els registres d’emmagatzegament de mostres separats per a preservar els detalls personals i la informació de salut (incloent maletins o caixes separades pels serveis d’activitats de proximitat), per assegurar que terceres parts no puguin relacionar les identitats amb els resultats.

Encara que no és usual, alguns CBVCT ofereixen el seu servei de forma anònima. S’utilitzen aleshores enganxines, números o noms inventats per a traçar els clients al llarg del procés. L’anonimicitat, tanmateix, impossibilita que es posin en pràctica certs serveis com els recordatoris regulars pel test.

Exemple: full d’informació del Hannöversche AIDS – Hilfe (extracte traduït de l’original en alemany)

 • L’anàlisi de risc i el test són anònims; si us plau, no doneu el vostre nom
 • Com a principi, només realitzem el test ràpid en el context d’una anàlisi de risc integral i d’un aconsellament. No s’ofereix el test ràpid sense aconsellament
 • Igual que els metges i el personal de recepció, els nostres aconselladors treballen sota un estricte deure de confidencialitat

 

Adaptació

Adaptació

Per a garantir la confidencialitat i/o anonimicitat dels clients conflueixen varis components. Aquests components es poden adaptar segons els factors locals rellevants, com les obligacions respecte la recollida de dades i l’elaboració d’informes, els procediments de laboratori, la disponibilitat de sales, etc:

 • Els clients poden establir cites per evitar de trobar-se amb d’altres clients en les àrees d’espera
 • Els clients no tornen a les àrees d’espera una vegada que el procés ha començat
 • Se’ls dona als clients un número, un codi o una enganxina i els seus noms no es registren
 • Els clients poden escollir un nom inventat per a identificar-se a l’hora de fer-se el test
 • Tot el personal està subjecte al deure de confidencialitat

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

La qüestió tres de la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT es focalitza específicament en la confidencialitat del consentiment informat. El manteniment de la confidencialitat també pot ser tractat com a part de les reflexions entorn del procés global del test, per exemple utilizant les graelles d’autoavaluació durant les reunions d’intercanvi o les reunions d’equip.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Avaluació del risc
Descripció

Descripció

Es tracta d’un qüestionari per a determinar el risc de transmissió del VIH/ITS/hepatitis al qual ha estat exposat un client.

 

Orientació

Orientació

El CBVCT utilitza les eines d’avaluació del risc per a:

 • Establir el nivell de risc al qual el client ha estat exposat
 • Informar sobre les recomanacions per a realitzar-se el test (quin test i quan)
 • Escatir què pot significar un test reactiu pel client
 • Registrar el consentiment per a realitzar-se el test
 • Desenvolupar els serveis basats en l’anàlisi de les dades recollides

És important informar el client sobre el propòsit de l’avaluació del risc i com aquestes dades s’utilitzaran com a component per a obtenir el consentiment informat.

Les eines d’avaluació del risc són generalment qüestionaris que contenen les següents qüestions bàsiques:

 • Dades demogràfiques
 • Quan et vares fer per darrera vegada el test?
 • Per què et vols fer el test?
 • Com valores el teu risc d’estar infectat?
 • Quin tipus de riscos has tingut (tipus de relacions sexuals, estat serològic respecte al VIH dels teus companys sexuals, intercanvi d’equips de venopunció)?
 • Què significaria per tu un resultat reactiu?

Les eines d’avaluació del risc poden ser emplenades i entregades pel client, o administrades pel conseller durant l’aconsellament pre-test. La participació en l’avaluació del risc és voluntari i no és un prerequisit per a realitzar el test (“En emplenar aquest qüestionari, ajudeu al conseller a respondre les vostres necessitats. El seu emplenament és totalment voluntària i podeu accedir al test encara que no ho feu”). Si el client proporciona el qüestionari emplenat abans de la conversa pre-test, el conseller pot preparar la conversa basant-se en les seves respostes.

És important equilibrar l’ús del qüestionari d’avaluació del risc i la presa de notes amb el fet de donar l’atenció adequada al client i respondre a les seves necessitats. Pot ser més interessant de cara al client si el conseller emplena el qüestionari de memòria una vegada que el cIient hagi marxat.

Hi ha molts exemples d’eines d’avaluació de risc utilitzades en un ampli ventall de CBVCT.

Link Fragebogen_english 2016.pdf

Link Fragebogen_Schnelltest (englisch) ab Mai 2016

Link Fragebogen-2016_EN.pdf

El projecte COBATEST ha desenvolupat un formulari data collection form de recollida de dades que també inclou l’avaluació del risc.

 

 

Adaptació

Adaptació

L’adaptació de les eines d’avaluació del risc tracta sobretot de casar l’interès dels clients (aconsellament i test voluntari de baix llindar) amb alguns interessos més generals com l’avaluació i la recerca.

Els qüestionaris i la recollida de dades poden ser adaptats segons les necessitats de la població clau i de les circumstàncies locals per tal de minimitzar l’impacte negatiu en l’accés al test i maximitzar l’ús d’informació útil per dirigir el servei de CBVCT. Els aspectes de les dades sobre l’avaluació del risc que poden ser adaptats són:

 • Qui emplena el qüestionari i quan (el conseller o el client, abans, durant o després de la conversa d’aconsellament pre-test)
 • La llargada del qüestionari
 • Com són les qüestions personals
 • El llenguatge utilitzat per adaptar-se a la diversitat cultural i lingüística

Respondre a les necessitats dels clients en cada situació concreta pot significar:

 • Escoltar les preocupacions dels clients i postposar l’avaluació del risc
 • Ometre totalment l’avaluació del risc
 • Emplenar de memòria el formulari de recollida de dades un cop el client hagi marxat

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Pot ser molt pràctic d’incloure la població clau en el disseny dels instruments (per exemple, els qüestionaris) i procediments de recollida de dades (per exemple, qui, quan i on emplena els qüestionaris) durant la fase de planificació del CBVCT. L’eina Participatory Quality Development tool (PQD, disponible a www.quality-action.eu) ofereix una guia dirigida sobre mètodes per a consultar i involucrar les parts interessades, com el grup focal, encara que es disposi de temps i recursos limitats.

Per a alimentar el procés de millora de la qualitat, en les enquestes d’avaluació dels clients es poden incloure preguntes sobre l’avaluació del risc. L’equip podrà així discutir les diferències observades per tal de millorar la recollida de dades.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Recollida de dades i anàlisi
Descripció

Descripció

Les dades recollides com a part del CBVCT s’analitzen amb el propòsit d’alimentar els processos de monitorització, avaluació i recerca. Poden descriure la població abastada, ajudar a assessorar les seves necessitats i identificar tendències en la percepció de riscs i el comportament respecte el test.

 

Orientació

Orientació

És important informar els clients sobre l’ús de les dades recollides com a part dels procediments integrats en el CBVCT (per exemple, “les vostres respostes seran utilizades per la millorar el servei i per activitats de recerca”), i fer que la participació en aquest procés sigui voluntària i independent de l’oferta del test.

Els prerequisits per a identificar tendències és que s’utilitzin preguntes estandarditzades, que es recullin les dades consistenment de forma no-identificativa, que s’introdueixin en una base de dades i que s’analitzin regularment.

Fins i tot preguntes sobre un petit nombre de variables poden ja guiar el treball del CBVCT.

Qui accedeix al CBVCT, es tracta de la població clau pretesa?

 • Identitat de gènere (home, dona, transgènere/transsexual i persones interesexuals)
 • Grup etari
 • País d’origen
 • Lloc de residència
 • Identitat sexual/orientació sexual

Perquè la gent acudeix al CBVCT, demanen el test segons el risc real?

 • Temps transcorregut des de la realització del darrer test
 • Raons per venir a fer-se el test (revisió rutinària, exposició de risc recent, nou company sexual etc.)
 • Risc autoassessorat (per exemple en una escala de 1 a 10)
 • Comportament sexual de risc recent (amb quin gènere, tipus de relació sexual, protegida o no-protegida, freqüència, durada)
 • Intercanvi d’equip de venopunció

Com a indicador de temor o estigma, la gent que accedeix al CBVCT com pensa que reaccionarà davant un resultat reactiu?

 • Autoavaluació de la resposta (per exemple en una escala de 1 a 5, en quina mesura penses que t’impactarà un diagnòstic del VIH?)

Quins altres aspectes són rellevants per la gent que accedeix al CBVCT, estan al cas de les ITS, hepatitis, vacunació, etc?

 • Història de tests, diagnòstics i tractament
 • Història vaccinal
 • Nivell de consciència sobre ITS específiques, per exemple la sífilis

Es poden resumir els resultats d’una anàlisi estadística bàsica de les respostes en els informes regulars i ser utilitzats en la discussió durant les reunions d’equip

Plantilla: Statistical Report

Els punts que cal incloure en els informes són els indicadors suggerits pel projecte HIV COBATEST per l’avaluació i monitorització dels serveis de CBVCT:

 • Nombre total de tests
 • Edat mitjana
 • Distribució segons el gènere
 • Lloc de residència (per codi postal/regió)
 • Raons per les que ha acudit avui a fer-se el test
 • Data de la darrera determinació d’anticossos contra el VIH
 • Resultats del test
 • Nombre de fulls d’avaluació retornats
 • On varen conèixer el servei de CBVCT
 • Com valoren el servei, què els agradaria o creuen que es podria millorar
 • Orientació sexual
 • Distribució en grups etaris

 

Adaptació

Adaptació

Es pot adaptar l’abast de l’anàlisi i recollida de dades segons el temps i capacitats disponibles. Les dades bàsiques es poden analitzar de forma periòdica tan aviat com la base de dades i el sistema d’informació estiguin establerts.

També és possible demanar l’ajut d’un expert durant la fase d’implantació i formar aleshores membres del personal en l’entrada, gestió i anàlisi de les dades.

Opcions per a reduir els costos:

 • Oferiu als estudiants l’oportunitat d’analitzar les dades com a part dels seus treballs d’estudis (per exemple, en estudis de ciències socials, infermeria, gestió de Salut Pública i d’altres estudis relacionats)
 • Reduïu la freqüència d’elaboració d’informes i combineu-la amb d’altres tasques d’avaluació i informació

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Molts dels sistemes de gestió de dades inclouen mecanismes de neteja i verificació de les dades per tal de minimitzar les inexactituds.

Les eines QIP o Succeed (www.quality-action.eu) inclouen també la millora estructurada de la qualitat de la recollida i anàlisi global de les dades, i hi podreu trobar questions sobre la disponibilitat i utilitat de les dades pels processos de presa de decisions i desenvolupament.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Metodologia d'aconsellament
Descripció

Descripció

Les metodologies d’aconsellament són un conjunt de principis i tècniques que els consellers utilitzen per dur a terme les converses que estableixen amb els seus clients. Estan basades en teories de les ciències psicològiques i socials i en l’experiència pràctica.

 

Orientació

Orientació

Les converses d’aconsellament pre i post-test solen ser una sola i curta intervenció. La metodologia d’aconsellament seleccionada ha de ser adequada al temps disponible, les necessitats i les expectatives dels clients així com als objectius del servei de CBVCT.

L’aconsellament durant el procés del test del VIH pot implicar tècniques d’entrevista directes, semi-directes o indirectes, entrevistes motivacionals, etc. Existeixen nombroses guies i llistats de comprovació sobre l’aconsellament entorn del VIH.

Aquests documents enumeren les estratègies que es poden adoptar i les actituds que cal mostrar per tal que l’aconsellament sigui efectiu.

Enllaç a US CDC: cdc_hiv_scripts-rapid_hiv_testing_for_individuals

 

Adaptació

Adaptació

S’ha discutit força sobre el rol i els límits de l’aconsellament com a part del procés de VCT. N’hi ha que argüeixen que l’aconsellament ha de ser totalment professionalitzat per tal que la cita pel test pugui tenir la màxima influència en els comportaments de risc. D’altres, inclòs el ECDC i la OMS, proposen substituir el terme “aconsellament” per “informació”, almenys en el cas de la conversació pre-test amb el client.

Les metodologies d’aconsellament poden oferir principis clars i estratègies pràctiques que els serveis de CBVCT poden utilitzar per a establir les seves pròpies guies i materials de formació. Aquests són alguns dels factors que influencien en com s’adapti l’estratègia d’aconsellament (per exemple, l’entrevista motivacional) a les converses pre i post-test dins del CBVCT:

 • Qui du a terme l’aconsellament (per exemple, un company de la comunitat, un treballador social, psicòleg o infermera)
 • Què es discuteix durant l’aconsellament (per exemple, avaluació del risc, autocura, estigma, homofòbia, derivació i altres serveis)
 • Les limitacions segons la situació en què es realitzi l’aconsellament (per exemple, el nivell de privacitat en el context d’una activitat de proximitat, les limitacions de temps)
 • Les necessitats de la població clau (per exemple, procediments ràpids i simples pels HSH que es fan el test amb freqüència, o quan s’atenyen grups de HSH vulnerables als quals no s’ha realitzat mai el test)

Opcions per a reduir els costos:

 • Formar els voluntaris (amb o sense experiència en aquest camp) com a companys consellers (peers)
 • Desenvolupament de programes a domicili fets a mida amb la col·laboració d’experts externs

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

El fet de repensar sobre la metodologia d’aconsellament, guions, llistats de comprovació i materials formatius és una part important de la millora estructurada de la qualitat. Això es pot assolir, per exemple, fent cada any una reunió especial d’equip sobre aquest tema o com a mínim cada dos anys. El millor és que hi participi tot el personal rellevant (voluntaris, aconselladors assalariats, formadors, gestors, avaluadors, experts convidats) i que les opinions dels clients estiguin disponibles (avaluació dels resultats) per alimentar la discussió. Aquest tipus de discussió reflexiva també es pot utilitzar per adaptar la metodologia de l’aconsellament als canvis dels procediments del test, de la població clau i de les seves necessitats.

Podeu utilitzar les instruccions guiades de mètodes com el Rapid Assessment, Focus Group o el Enquiries and Concerns Register en l’eina PQD (Participatory Quality Development), disponible a www.quality-action.eu) per a recollir les opinions dels usuaris del servei, així com del personal i dels volunariss.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Notificació de contactes
Descripció

Descripció

En el context del CBVCT la notificació de parelles significa informar als contactes sexuals d’un client diagnosticat d’una infecció de la possibilitat que també hi hagin exposats i infectats.

 

Orientació

Orientació

La notificació de parelles és un component habitual de les converses post-test amb aquells que hagin estat diagnosticats del VIH o una ITS. Hi ha diferents estratègies de notificació de contactes i també són diverses les pràctiques entre els diferents països. La notificació de contactes és un tema controvertit.

N’hi ha que addueixen que qualsevol forma de notificació de contactes és problemàtica respecte a la preservació de la privacitat entre els HSH i pot reduir l’assistència regular per fer-se el test del VIH, sobretot entre aquells que creuen que hi han estat exposats.

Les recomanacions actuals (vegeu l’informe sobre notificació de contactes del ECDC, disponible a http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/partner-notification-for-hiv-sti-june-2013.pdf) són que per a una notificació de contactes voluntària i anònima s’utilitzi sistemes online. Aquests sistemes permeten al client donar directament els detalls dels seus contactes sexuals en el sistema, el qual genera un SMS i/o un missatge de correu electrònic. El remitent és el servei de salut, i el receptor no pot traçar el missatge fins el client que l’hagi enviat a través del sistema de notificació. Tanmateix, pot sospitar de qui es tracta segons el nombre de contactes que hagi tingut i quan s’hi va relacionar. Per tant, és essencial que la participació en la notificació de contactes sigui voluntària per als clients, de manera que que no suposi una barrera més per accedir primàriament al test.

Aquí podreu trobar un exemple del LX Checkpoint a Lisboa:

http://www.checkpointlx.com/public/uploads/posters/2016/02_HIV_Partners_Notification_PARIS_2016.pdf

http://www.checkpointlx.com/public/uploads/posters/2016/05_CheckOUT_AIDS2016.pdf

Podeu trobar exemples addicionals a nivell internacional, com l’alemany, l’anglès, el portuguès i l’espanyol aquí:

https://partnerwaarschuwing.nl/

https://www.sxt.org.uk/

http://www.letthemknow.org.au/

http://www.thedramadownunder.info/introduction/

http://www.checkpointlx.com/checkout

http://www.inspot.org/

http://gaispositius.org/contacto/diselo/

 

Adaptació

Adaptació

La notificació de contactes és un tema sensible pels clients i els proveïdors del servei. El desenvolupament d’un servei de notificació basat en una web precisa d’un cert nivell d’expertesa tècnica. És important de considerar les circumstàncies actuals, incloent les lleis nacionals europees de protecció de dades quan es consideri d’introduir aquest sistema:

 • Dimensions de la ciutat i de les xarxes socials i sexuals de HSH
 • Acceptabilitat: nivell de preocupació existent entre els clients sobre la confidencialitat i l’anonimicitat
 • El cost de desenvolupar un sistema basat en una web i els seus beneficis potencials

Si voleu disposar d’una revisió sobre l’acceptabilitat de la notificació de contactes (provinent dels EUA), accediu a
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948177/pdf/nihms797152.pdf

Opcions per a reduir els costos:

 • Si espereu que hi hagi només un petit nombre de notificacions de contactes, valoreu d’utilitzar un sistema manual de SMS i notificacions a través del correu electrònic des d’un remitent neutral (per exemple, l’adreça del checkpoint) operat pel mateix personal

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Així com els indicadors d’activitat del sistema de notificació de contactes poden ser monitoritzats (per exemple, nombre d’usuaris, nombre de notificacions enviades), és difícil obtenir la retroalimentació sobre la qualitat del sistema per part dels usuaris degut a la seva naturalesa voluntària i anònima. Si en el moment que els contactes són notificats se’ls proporciona un codi o un val per accedir al CBVCT i rebre el test, aleshores és possible demanar-los l’opinió, i es poden comptabilitzar els contactes que han rebut el test i les infeccions diagnosticades. Tanmateix, alguns contactes poden accedir al test a un altre centre o sense utilitzar el codi que se’ls hagi proporcionat.

Es pot demanar als clients de proporcionar les seves impressions sobre el sistema, com a part de l’avaluació, i el personal pot revisar-ne la qualitat com a part de la millora estructurada de la qualitat global de les activitats, per exemple utilitzant les eines disponibles a www.quality-action.eu i en les reunions regulars del personal.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Imprimeix la Checklist

Pla d'Acció

Aconsellament i derivació a l’atenció sanitària
Aconsellament
AspecteQuè es ferà?Qui ho ferà?Quan?Com ho monitorarem?
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Imprimeix el Pla d’Acció