COM UTILITZAR EL TOOLKIT / AYUDA

 • Llistats de comprovació, orientació, eines i plans d'acció

  Cada tema del toolkit conté els elements següents:

  1. Descripció: defineix el tema i en quina extensió serà discutit.
  1. Llistats de comprovació (o checklist): serveix per a determinar el nivell de cobertura del tema específic. Utilitza les mateixes qüestions per assessorar cada tema. El llistat de comprovació està relacionat amb l'assessorament per a millorar aquest aspecte o tema concret. Permet també documentar les accions de millora que es decideixi dur a terme i el pla d'acció, al final de cada secció.

   

  Indiqueu la resposta a cadascuna de les qüestions escollint el verd per SI, el groc per PARCIALMENT i el vermell per NO. Si creieu que la qüestió no és aplicable, podeu deixar-la en blanc, però recomanem que n'especifiqueu els motius.

  Si escolliu el groc o el vermell, això indica que podeu millorar aquest aspecte. Com més a l'esquerra s'estigui en el llistat de comprovació, més urgents són les millores que cal aplicar.

  Per a més informació, assessorament i eines per acurar les respostes, podeu consultar els enllaços següents.

  Si decidiu les accions concretes que cal aplicar, especifiqueu-les en la darrera columna i cliqueu per transferir-les al pla d’acció.

  Aquest seria l’aspecte que tindria un llistat de comprovació

  Aspecte El CBVCT  disposa d’aquest aspecte?

   

  Disposa de documents estàndard sobre guies, plans, polítiques, procediments, contractes o acords? Està adaptat a les condicions locals? Treballa tal i com estava previst? Acció
  Aspecte  1 Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb Descripció

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb Assessorament

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb  Adaptació

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb la Qualitat i millora

  Especifiqueu l’acció o accions proposada/es aquí

   

   

  Cliqueu aquí per traslladar-ho al Pla d’Acció

  Aspecte 2 Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb Descripció

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb Assessorament

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb  Adaptació

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb la Qualitat i millora

  Especifiqueu l’acció o accions proposada/es aquí

   

   

  Cliqueu aquí per traslladar-ho al Pla d’Acció

  Aspecte 3 Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb Descripció

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb Assessorament

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb  Adaptació

  Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

   

  Cliqueu aquí per enllaçar amb la Qualitat i millora

  Especifiqueu l’acció o accions proposada/es aquí

   

   

  Cliqueu aquí per traslladar-ho al Pla d’Acció

   

  3. Orientació i eines: aquestes seccions apareixen només si cliqueu en els links dels llistats de comprovació. Hi trobareu informació detallada i assessorament per a cadascun dels aspects i exemples de pràctiques del CBVCT. Poden incloure els següents continguts:

  • Una explicació, incloent assentiments sobre punts de vistat contrastats o debats oberts
  • Indicacions proporcionades per experts particulars i enllaços amb documents de bones pràctiques
  • Indicacions per dur a terme una adaptació local, assenyalant allò essencial i allò que és adaptable, incloent exemples i, si és adient, opcions per reduir els costos
  • Plantilles en un format senzill que es poden adaptar per ser utilitzades en el vostre CBVCT
  • Recomanacions per millorar la qualitat dels mètodes i les eines adequades a cada tema

  4. Pla d'acció: és una taula que sintetiza automàticament les accions que heu esmentat en la darrera columna del llistat de comprovació. Inclou aspectes de planificació per tal d'integrar-los fàcilment en el dia dia de la gestió operativa del CBVCT.

  Podeu emplenar el pla d’acció i guardar-lo o imprimir-lo, o bé guardar-lo i imprimir-lo ara i acabar-lo d’emplenar més tard.

   

  Aspecte Què es ferà? Qui ho ferà? Quan? Com es monitorarà?
  (Transferit del llistat de comprovació)        

 • L'ús del toolkit per la planificació

  El toolkit inclou els components operatius essencials i els complementaris d'un CBVCT adreçat als HSH. Podeu utilitzar els llistats de comprovació com a guia per dur a terme la planificació operativa del vostre servei de CBVCT:

  1. Utilitzeu la columna "aspecte" com a llistat d'accions.
  2. Adreceu-vos a les columns següents i llisteu les tasques que cal completar, per exemple, trobar els esborranys de polítiques, estàndards, procediments, negociar contractes i acords, segons convingui
  3. Aneu a la columna següent per tal d'assegurar-vos que cada aspecte ha estat adaptat al vostre context local
  4. El·lidiu la columna "Treballa com estava previst?", fins que el vostre CBVCT no hagi estat functional durant un període suficentment llarg, de manera que tingueu prou experiència i dades per emplenar-la
  5. Utilitzeu la columna 'Acció' per a monitorar el procés de planificació i omplir les mancances que hagueu fet esment

  Les seccions de "Orientació i eines" per a cada tema fan referència a exemples, documents o plantilles que poden ser adaptats i utlitzats al vostre CBVCT.

  Tingueu en compte que:

  • Podeu usar el toolkit tal com ho especifiquem, fins i tot després d'haver començat les activitats –pot passar que hagueu de començar a treballar sense una planificació suficient si esteu sota pressió per oferir el més aviat possible el servei. El toolkit us pot ajudar a consolidar tots els aspectes operatius del CBVCT en qualsevol moment del desenvolupament del servei
  • El toolkit és un guia orientada a la pràctica. No inclou la lògica programàtica que hi ha darrera la decisió d'establir un servei de CBVCT. Això hauria d'incloure els objectius finals i específics, indicadors per l'avaluació basats en les dades epidemiològiques i demogràfiques, l'anàlisi de situació i necessitats, així com referències a documents estratègics generals o plans d'acció nacionals, com els plans nacionals de control i prevenció del VIH, marcs politics o plans organitzatius respecte a l'atenció del VIH/Sida. Existeix un nombre considerable d’eines de planificació que poden servir de guia per establir un marc lògic pel vostre CBVCT, per exemple

  Eines 1 a 3 del toolkit del CDC HIVTestingImplementationGuide_Final, disponible a http://www.cdc.gov/hiv/testing/nonclinical/

  Mapeig dels recursos d'intervenció, disponible a www.interventionmapping.com

  El SMART Criteria, ZiWi i Programme Logic methods en l'eina Participatory Quality Development (PQD) disponible a  www.quality-action.eu.

 • L'ús del toolkit com a garantia de la qualitat

  Els aspectes inclosos en el toolkit i els temes de cada llistat de comprovació configuren l'estàndard bàsic de funcionament dels CBVCT a Europa, d'acord amb les pràctiques més habituals i segons l'assessorament dels experts en aquest camp. Per tant, aquest toolkit pot ser utilitzat com una eina de garantia de la qualitat del vostre CBVCT.

  Tingueu en compte que els estàndards de garantia de qualitat i les eines són aplicables a aspectes particulars de les activitats del CBVCT, com el control de la infecció, la gestió de les dades, la gestió de residus, etc. Aquests estàndards poden variar segons les regulacions locals que no estan incloses específicament en aquest document ni molt menys substitueix les obligaciones que se'n deriven, com a responsables que sou del vostre servei de CBVCT particular.

  Si desitgeu utilitzar aquest toolkit com una eina de garantia de qualitat és molt important que inclogueu els aspectes "Entorn operatiu", "Serveis del CBVCT" i "Aconsellament i derivació cap els serveis d'atenció" en l'assessorament inicial. Posteriorment, podeu afegir la resta d'aspectes per dur a terme una assessoria més global.

  Aquest document no ha estat dissenyat per validar o proporcionar gradacions de qualitat, però les vostres respostes als llistats de comprovació indiquen si el vostre CBVCT té els prerequisits per proporcionar un servei de qualitat:

  • Si les respostes són verdes en la primera columna ("El vostre CBVCT té disponible 'això'?"),i verd o groc en la segona ("Disposa de guia, pla, política, procediment, contracte o acord estàndard?"), és una indicació que el vostre CBVCT està en condicions de funcionar amb un nivell bàsic de qualitat
  • Si les respostes són verdes en les primeres dues columnes, i verd o groc en la tercera ("Està adaptat a les condicions locals?"), és una indicació que el vostre CBVCT disposa dels elements bàsics que configuren un servei de qualitat i té el potencial d'atènyer les seves poblacions clau i assolir els seus objectius
  • Una resposta vermella en la primera columna ("El vostre CBVCT té disponible 'això'?"), indica que al CBVCT li manca un component essencial. Una resposta vermella en la segona ("Disposa de guia, pla, política, procediment, contracte o acord estàndard?") o en la tercera ("Està adaptat a les condicions locals?") columna indica que un component no està prou ben fonamentat i pot no respondre al context local i no funcionar de forma adequada

  Al marge de les graelles especialitzades d'autoavaluació del Euro HIV EDAT, hi ha nombroses eines disponibles per garantir i millorar la qualitat del vostre CBVCT com a intervenció en el VIH. Podeu utilitzar l'eina Succeed per fer una autoavalució o l'eina QIP per una revisió externa que a més inclogui recomanacions específiques fetes per revisors experts. Podeu trobar ambdues eines, i trobar més informació adicional i recursos online a www.quality-action.eu.

  Per a més detalls, podeu consultar també 'Quality improvement and innovation'.

 • L'ús del toolkit per la millora de la qualitat

  A més de llistar els components bàsics dels CBVCT per HSH operatius i assegurar-vos que estan tots presents, podeu utilitzar aquest toolkit pel desenvolupament ulterior del vostre servei o per a desenvolupar estratègies innovadores.

  Mentre el control de la qualitat assegura l'assoliment dels estàndards essencials per poder assolir els vostres objectius, la millora de la qualitat permet augmentar la vostra capacitat d'assolir i excedir aquests estàndards i maximitzar les possibilitats d'atènyer les fites proposades. Les eines de millora de la qualitat estan pensades per afavorir la progressió independentment del punt de partida; el seu objectiu és establir la millora i la innovació continuada més enllà dels estàndards establers (que poden o no existir).

  En els llistats de comprovació, la qüestió 'Ha funcionat com s'esperava?' i la resposta correspondent són els primers passos cap una millora estructurada de la qualitat. Podeu utilitzar la graella d'autoavaluació del Euro HIV EDAT com a punt de partida per la millora de la qualitat. En les seccions 'millora de la qualitat', hi podreu trobar més referències d'eines per la millora de la qualitat particularment adequades per cada aspecte concret.

  Les eines per la millora de la qualitat estan disponibles a www.quality-action.eu. Estan basades en els principis de reflexió i participació. Això vol dir que promouen un entorn de treball segur i motivador que permet que una gran diversitat de persones involucrades en el CBVCT puguin participar, reflexionar sobre les seves activitats i desenvolupar idees noves i innovadores per millorar tots els aspectes de qualsevol projecte. La participació de la població clau és especialment important per augmentar l'abast i maximitzar l'accessibilitat al CBVCT.

  La implicació de la població clau en la millora de la qualitat i la innovació pot ser particularment beneficiosa pels serveis adreçats als grups més desafavorits i, per tant, és especialment rellevant pels CBVCTS per HSH. Varis CBVCT Europeus adreçats a HSH han utilitzat ja les eines Succeed i PQD (Participatory Quality Development) i han documentat les seves experiències en forma d'estudis de casos. Podeu trobar aquests estudis en la base de dades www.quality-action.eu.