L’entorn operatiu

Participació i empoderament

L’empoderament de la població clau, en aquest cas els HSH, és un pilar central de la promoció de la salut basada en la comunitat, i inclou l’aconsellament voluntari i els serveis de test del VIH.

La implicació dels HSH és un aspecte inherent del concepte CBVCT. Molts serveis de CBVCT per HSH van ser iniciats per la mateixa comunitat i posteriorment es van desenvolupar en col·laboració amb d’altres col·lectius o parts interessades.

Escoltar i respondre a les necessitats de la població clau és un aspecte essencial de l’estratègia CBVCT.

Al llarg de tot aquest toolkit, podreu consultar diferents aspectes sobre la implicació comunitària. Aquesta secció es focalitza específicament en l’empoderament, la governança, la presa de decisions i el voluntariat.

Aspecte El vostre CBVCT té això disponible? Disposa de guies, polítiques, plans, procediments, contractes o acords estàndards? Està adaptat a les necessitats i condicions locals? Funciona com estava previst? Acció
Principi d'empoderament
Descripció

Descripció

El principi d’empoderament significa que els serveis de CBVCT són oferts “per, per a i amb HSH”. Es tradueix en estructures concretes i activitats que el CBVCT utilitza per promocionar la capacitat dels HSH per gestionar la seva salut i les seves vides en general.

 

Orientació

Orientació

La idea subjacent en l’empoderament és que les persones marginalitzades puguin conèixer millor per elles mateixes les seves necessitats. Per tal de posar-ho en pràctica, aquest principi s’ha de formular de forma explícita i ser promogut. Això es pot fer de les següents maneres:

 • Fer un llistat dels principis que guien la visió/missió del CBVCT específic
 • Formular-ho com un objectiu general independent que està per sobre dels plans d’acció de l’organització.

Això implica maximitzar la participació dels HSH en les activitats rutinàries així com incloure activitats específiques per empoderar els HSH.

L’empoderament significa no només que els HSH estiguin en el centre dels processos de decisió i de les intervencions. També vol dir que es promogui de forma proactiva el coneixement, les habilitats i les capacitats per tal d’exercir aquesta influència central. També significa posar aturador a les pràctiques de “desemporedament” al voltant del CBVCT, per exemple en el sistema de salut.

El CBVCT també contribueix a l’empoderament dels HSH fornint coneixements, formant els voluntaris i col·laborant amb d’altres organitzacions de base comunitària. Per exemple, si bé no tothom que assisteixi voluntàriament a una formació al CBVCT acabarà treballant-hi, si que d’aquesta manera s’haurà promogut el coneixement i les actituds de la comunitat HSH.

Per exemple els “projectes de col·lega” o ‘buddy projects’: els HSH seropositius són formats sobre la discriminació, els drets legals i les habilitats personals, per exemple les habilitats comunicatives, l’autoconsciència i la xarxa social, etc. per assistir i guiar als nous diagnosticats HSH durant el primer període després del diagnòstic HIV. D’aquesta manera s’empoderen ambdós col·lectius, els HSH formats i els HSH aparellats amb un col·lega o “buddy”.

 

Adaptació

Adaptació

La legislació i les regulacions poden ser un impediment per la implantació rigorosa dels principis d’empoderament. Per exemple, una legislació sobre la igualtat d’oportunitats pot fer impossible reservar certes posicions en els comitès o reclutar personal d’un gènere o amb una sexualitat particular. Algunes vegades, però, es poden aplicar excepcions a aquestes regles per a candidats HSH amb qualificacions equivalents als quals se’ls doni preferència.

Aquestes són algunes opcions per adaptar-se a les limitacions locals:

 • Incloure criteris de selecció adicionals en les descripcions del lloc de treball, per exemple “un coneixement exhaustiu sobre els aspectes relatius als HSH i les xarxes en les comunitats HSH”
 • Adreçant els anuncis de posicions laborals a les xarxes de HSH o encoratjant personalment els candidats HSH per aplicar-hi
 • Incloure una quota o una clàusula assertiva en les constitucions o normatives de l’organització, si això és legalment possible (per exemple, “com a mínim un 75% dels membres del comitè de gestió han de ser actualment identificats com a gais o bisexuals”)
 • Augmentar el rol i la influència de les estructures d’assessorament i especificant la condició de HSH com a requisit per a ésser-ne membre.

La integració proactiva en les activitats del CBVCT de les estratègies d’empoderament depèn de nombrosos factors:

 • Maduresa, dimensió i capacitat del CBVCT per expandir les seves activitats més enllà del test del VIH
 • Disponibilitat de socis cooperatius, per exemple associacions de LGBTIQ
 • Termes i condicions dels acords de finançament
 • Capacitat de participació existent dels HSH.

En algunes circumstàncies, on el nivell de marginalització és molt elevat, pocs HSH poden tenir la capacitat de sentir-se segurs i participar activament. Per a promoure els recursos i les capacitats en aquestes circumstàncies, pot ser necessari començar a treballar amb intervencions individuals o amb grups de treball per augmentar el coneixement, la confiança i el recolzament mutu.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

La Questió número u de la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT Self-evaluation Grids es focalitza en l’anàlisi participatiu del context sobre necessitats de salut de la població clau. L’eina Participatory Quality Development (PQD) està consgrada a la participació dels actors clau – principalment i sobretot, la població clau – i ofereix un marc teòric i pràctic, amb guies dirigides i mètodes participatius. Aquestes inlcouen grups d’assessorament i mètodes per a millorar la qualitat dels objectius i les estratègies (per exemple el mètode ZiWi). L’eina està disponible a www.quality-action.eu.

 

PLA D'ACCIO

PLA D'ACCIO

Aquest Pla d’Acció t’ajuda a treballar directament en els ítems identificats com a prioritaris (camps groc i/o vermells a la Llista de Verificació). Intenta que les accions incloses a la llista siguin el més específiques les accions que siguin el més específiques possible. Pots descarregar els plans d’acció acabats per a cada secció com un arxiu xlsx i imprimir després. Els Plans d’Acció constitueixen la base per a la teva posterior planificació, implementació i avaluació.

El Pla d’Acció mostra una seqüència de passos a seguir, o activitats a realitzar per a què una estratègia tingui èxit. El Pla d’Acció té quatre elements principals: (1) què es farà (tasques específiques), (2) qui (responsabilitat), (3) quan (calendari) i (4) com es monitorarà la implementació de les tasques.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Estructura de governança
Descripció

Descripció

Les estructures de governança disposen el nivell d’influència, els rols i responsabilitats dels actors rellevants i determinen com es prenen les decisions.

 

Orientació

Orientació

L’estructura de governança pot prendre diferents formes segons les lleis i regulacions locals i si el CBVCT és un ens independent o segons formi part d’una altra organització. Seguint el principi d’empoderament, els HSH han d’estar representats en tots els nivells, especialment en el cos directiu i els llocs de presa de decisions.

 

El lideratge d’un cos directiu específic determina la direcció estratègica de l’organització i encarna els drets legals i les responsabilitats. Normalment pren la forma d’un comitè de direcció o de gestió consistent en membres electes o seleccionats. Els seus rols i responsibilitas poden incloure:

 • Articular la visió, missió i el pla estratègic
 • Contractació i direcció de la gestió de l’equip
 • Signar els informes financers
 • Promoció de la recerca de fons
 • Responsabilitat legal
 • Treball en xarxa

 

Aquest cos pot delegar algunes responsabilitats i funcions a d’altres components de l’estructura de governança. Les activitats del dia a dia estan normalment delegades a un director executiu, un gestor general o un equip de gestió contractats i es reponsabilitzen directament davant del comitè de gestió. El seu rol i responsabilitats poden incloure:

 • La gestió d’activitats
 • La planificació de les accions i esboçar propostes pel panell director
 • Preparar submissions de finançament, plans de projectes informes tècnics i financers
 • Gestió dels recursos humans, inclosos els voluntaris
 • Relacions públiques

A més a més, el cos directiu pot convocar experts en forma de comitè o grup de treball per proporcionar consell especialitzat al panell/comitè i/o a l’equip de gestió. El seu rol i responsabilitats poden incloure:

 • Proporcionar consell tècnic i assistència
 • Proposar canvis en les metodologies i els procediments
 • Treballar en xarxa amb organitzacions afins i amb els proveïdors de serveis
 • Representar la comunitat i els actors rellevants

Els panells i els comitès de consell poden també acceptar membres de la comunitat, personal del CBVCT i representants de les entitats finançadores.

Si el CBVCT forma part d’una altra organització, pot tenir un representant en el panell de govern d’aquesta organització o en el comitè assessor, o pot estar integrat dins de l’equip de gestió.

 

Adaptació

Adaptació

Els modes organitzatius i les estructures de gestió són molt depenents de les lleis locals, els mecanismes de finançament, la història individual del CBVCT i la seva dimensió.

Per adaptar les estructures de govern a les necessitats i capacitat del CBVCT, cal estar a l’aguait de les següents qüestions:

 • Quina és la millor forma d’incorporació dels membres des del punt de vista legal, atenent els objectius i la funció del CBVCT?
 • Qui pot contribuir en experiència rellevant, influència i xarxes de treball a l’estructura de govern?
 • Quina és la mida adequada de l’estructura de governança per tal que sigui operativa?
 • Quina estructura de governança garanteix millor la participació significativa de la comunitat?

La manera més pràctica d’establir un nou CBVCT pot ser a través d’una ONG afí ja existent. Com a principi general, només es pot garantir que l’administració està al servei del CBVCT, i no a l’inrevés, si el nivell de complexitat de l’estructura de governança està en relació amb els objectius i el treball del CBVCT.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Les eines de millora de qualitat QIP i Succeed contenen apartats sobre l’estructura i responsabilitats del CBVCT. L’eina The Participatory Quality Development (PQD) tracta sobretot la participació de les parts interessades i actors rellevants de l’àmbit del VIH –en primer lloc la població clau– i ofereix un marc teòric i pràctic, guies dirigides i mètodes participatius, inclosos els grups d’assesorament. Les tres eines estan disponibles a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Participació dels HSH
Descripció

Descripció

La participació de la població clau i la comunitat implicada significa que poden formar part i ser influents a tot els nivells del CBVCT.

 

Orientació

Orientació

Encara que molts CBVCT operatius adreçats a HSH han estat de fet iniciatives dels HSH i les seves comunitats, val la pena ser explícits sobre la participació i la presa de decisions i fer-ne’n processos transparents. D’aquesta manera, els membres de la comunitat sabran com poden contribuir i com s’ho han de fer per a tenir veu pròpia.

La participació de les poblacions i comunitats clau pot estar protegida en la constitució i els estatuts d’una ONG, o en els principis que defineixen la seva missió, els plans estratègics de les organitzacions i els serveis oferts (vegeu també el capítol 4C: Empoderament)

L’estructura de governança i gestió del CBVCT pot aleshores posar en pràctica el principi de participació de la població clau, incloent places designades per a membres de la comunitat HSH (vegeu també el capítol 4A: Responsabilitat).

 

Adaptació

Adaptació

La manera com es pot integrar la participació depèn de la flexibilitat de les estrucutres de governança i gestió:

 • El panell directiu o el comitè de gestió poden tenir reservades algunes places per a representants de de la població i la comunitat clau, o representants d’organitzacions de defensa i advocacia reconegudes.
 • Els deures i les descripcions dels llocs de treball de les posicions claus dins del CBVCT, com els gestors, aconselladors, etc. poden incloure el coneixement en detall dels temes que afecten la comunitat HSH i de les xarxes d’aquesta comunitat. Segons les lleis i regulacions laborals, la “discriminació positiva” o les polítiques assertives poden permetre a les organitzacions que estableixin com a prerequisit que els candidats siguin membres de la comunitat HSH per assegurar que els gestors i consellers siguin companys de la població clau.
 • Si no és possible una representació formal de la comunitat HSH en els panells o en l’òrgan de gestió, una altra opció per permetre la seva participació és a través d’un comitè assessor comunitari o de l’usuari. Tanmateix, els termes de referència han d’explicitar que els responsables de la presa de decisions els consultin i tinguin en compte a l’hora de prendre decisions.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

L’eina PQD (Participatory Quality Development) ofereix articles teòrics sobre el principi de participació, descripcions útils sobre els diferents nivells de participació i presa de decisisons i com posar-los en pràctica al llarg del temps. El mètode Circles of Influence descrit en el toolkit PQD ofereix un exercici real i senzill per equips que fa visible com els diferents parts interessades poden participar en la presa de decisions i com aquest procés es pot millorar. Aquest toolkit també conté guies dirigides sobre altres mètodes participatius, com el Service User Advisory Committee.

Per accedir als continguts en línia sobre l’eina PQD consulteu a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Rol dels voluntaris
Descripció

Descripció

La gran varietat de rols que els voluntaris de la població clau assumeixen en el CBVCT posa en pràctica el principi de basar-se en la comunitat.

 

Orientació

Orientació

Els voluntaris de la comunitat HSH poden jugar un paper important en tots els aspectes de la posada en marxa i funcionament del CBVCT:

 • Defensa i Advocacia – per exemple, identificant i articulant una necessitat, fent lobby als políticis, negociant amb els decisors de polítiques, finançadors i reguladors (vegeu també Defensa i Advocacia)
 • Governança – per exemple, donant servei en els panells i comitès, contribuint en els plans estratègics
 • Posada en marxa de serveis – per exemple, contribuint en els plans d’acció, participant en grups focals, actuant com a rols model en les activitats de comunicació i promoció (vegeu també Comunicació)
 • Funcionament rutinari del CBVCT – per exemple, com a executors formats per fer el test, aconselladors, companys de suport o ‘buddies’, treballadors per les activitats de proximitat o outreach, aconselladors online etc.
 • Avaluació – per exemple, participant en estudis de vigilància epidemiològica o participant en grups focals.

És interessant que es documenti els rols dels voluntaris, per exemple en la constitució de l’organització o en els termes de referència dels comitès, en els plans d’implementació, els diagrames organitzatius, en els plans d’avaluació, etc.

Per a facilitar el reclutament es pot llistar i descriure tots els rols de voluntaris existents en els materials de publicitació.

Vegeu també Recursos Humans si voleu més detalls sobre com recolzar i gestionar els voluntaris.

 

Adaptació

Adaptació

El nivell d’implicació del voluntari depèn de les regulacions locals aplicables (vegeu també Marcs reguladors i legals), els requeriments de les assegurances i la disponibilitat i motivació dels membres de la comunitat per implicar-s’hi.

Mentre que implicant voluntaris en tasques centrals del CBVCT pot estalviar en salaris i té l’avantatge de ser una estratègia basada en els pars (peer-based approach), el seu reclutament i suport necessita que s’hi dediquin esforços i capacitats.

El nivell de motivació de la comunitat HSH per contribuir com a voluntaris, i especialment per ser formats adequadament per dur a terme els seus deures amb un alt nivell de responsabilitat, per exemple com executors del test, aconselladors o treballant en les activitats de outrerach, pot ser variable. Per exemple, centenars de voluntaris contribueixen en l’expansió dels serveis de checkpoint a Grècia, on hi ha una gran necessitat de serveis de test de fàcil accés pels HSH. En d’altres indrets, els serveis de CBVCT estan més professionalitzats i els assumeixen sobretot personal assalariat.

Determinar la predisposició i la capacitat potencial dels voluntaris és una part important de la planificació. La implicació dels voluntaris es pot anar fonamentant progressivament a mesura que el CBVCT sigui més conegut i més HSH s’interessin en contribuir-hi.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Els rols assumits pel personal estable i els voluntaris han d’ésser regularment revisats com a part de les activitats regulars i organitzades de millora de la qualitat, per exemple utilitzant eines com Succeed i QIP per tal d’assessorar si el coneixement i les habilitats són les requerides pel servei. El toolkit PQD (Participatory Quality Development) també ofereix mètodes participatoris per a treballar amb personal estable i voluntaris com el Working Group i el Service User Advisory Committee.

Per accedir a aquestes eines i guies d’utilizació, accediu a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Imprimeix la Checklist

Pla d'Acció

L’entorn operatiu
Participació i empoderament
AspecteQuè es ferà?Qui ho ferà?Quan?Com ho monitorarem?
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Imprimeix el Pla d’Acció