L’entorn operatiu

Marcs reguladors i legals

Les lleis nacionals i regulacions, així com els codis estàndards de conducta de les professions reconegudes, són els marcs de les activitats dels serveis de salut o socials. Els CBVCT poden estar afectats per un o varis d’aquests marcs de treball.

Aquest llistat de comprovació s’adreça als principals aspectes legals dels CBVCT en funcionament. Ja que aquests marcs difereixen entre els diferents països, és important que conegueu exactament quins són els requeriments en el vostre context. Valoreu de buscar assessorament legal si no n’esteu segurs.

Aspecte El vostre CBVCT disposa d'això? Disposa de guia, pla, política, procediment, contracte o accords estàndards? Està adaptat a les necessitates i condicions locals? Funciona com estava previst? Acció
Autorització per realitzar el test
Descripció

Descripció

Les lleis nacionals regulen l’ús de dispositius mèdics o diagnòstics, inclòs el test del VIH. Pot ser necessari demanar una autorització formal per dur a terme aquest test. Per tant, els CBVCT que vulguin oferir tècniques per maximitzar l’ús del test per part dels HSH es poden trobar impel·lits a treballar en una zona “gris” des del punt de vista legal.

 

Orientació

Orientació

Un avantatge dels CBVCT adreçats als HSH és que poden proporcionar resultats més o menys immediats, fins i tot si això implica un test confirmatori si el resultat és reactiu. Això vol dir que la majoria de CBVCT ofereixen alguna forma de test ràpid del VIH utilitzant fluids orals o una mostra de sang capil·lar.

Les lleis i regulacions vigents poden prohibir que a part dels professionals medics, ningú més pugui realitzar aquests tests i interpretar-ne el resultat. Les autoritats nacionals de salut tenen la informació precisa de quins tests estan aprovats, qui els pot utilitzar i sota quines condicions.

El COBATEST Guide to doing it better’ (Chapter 3.4)’ ofereix una guia detallada sobre les opcions de tests i els criteris per seleccionar-ne un o altre: credibilitat, disponibilitat, acceptabilitat, el temps que es necessita per obtenir un resultat,preu, etc.

És importat recordar que les tècniques de test estan en contínua evolució i regularment apareixen noves opcions. Les pàgines web del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and WHO ofereixen consell i recomanacions actualitzades. Qualsevol test nou ha d’estar aprovat a nivell nacional abans no pugui ser utilitzat en el CBVCT..

 

Adaptació

Adaptació

Quan una nova tècnica de test esdevé disponible en el mercat global, cal una regulació a nivell nacional i l’aprovació formal abans no es pugui utilitzar de forma legal. A més a més, les regulacions nacionals poden imposar restriccions segons el lloc o el tipus de personal autoritzat a administrar cada tipus de tècnica.

Algunes inciatives de CBVCT han començat treballant i realitzant el test amb personal no-mèdic i voluntaris, sovint companys (anomenats peers o parells) HSH, amb el recolzament d’entitats associades com hospitals i laboratoris, o en el context d’estudis pilot, demostracions o projectes de recerca. En base als resultats positius d’aquestes experiències germinals, per exemple en demostrar que detecten efectivament nous infectats pel VIH i els vincular al sistema de seguiment i tractament, s’ha pogut advocar per establir exempcions formals o canvis permanents en les normes fins aleshores establertes.

Si s’informa als clients i accedeixen de donar el consentiment, es facilita d’obtenir el permís per realitzar el test del VIH en l’àmbit comunitari, per exemple “Estic d’acord que se’m faci el test del VIH, havent estat informat que la persona que durà a terme el test del VIH ( o sífilis o hepatitis) no és un professional mèdic, però ha estat format per realitzar el test i interpretar-ne el resultat”.

A més a més, és important conèixer les preferències de la població clau, per tal de seleccionar la metodologia de test que maximitzi l’accés i utilització del test del VIH. Els estudis han demostrat que hi ha preferències diverses segons els llocs, per exemple, respecte l’ús de fluids orals o mostra de sang.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Si no disposeu de dades que indiquin quines són les preferències de la vostra població diana, és important que les obtingueu de forma estructurada (recerca) per tal de fonamentar l’opció de la tècnica de test que escollliu, fer-ne seguiment i millorar-la o canviar-la en un futur.

La selecció de la tècnica de test té una influència directa sobre com els clients experimenten el servei de CBVCT; ho determina, per exemple, com s’obté la mostra, quant de temps han d’esperar els clients pel resultat i en quins llocs concrets s’ofereixi, incloses les activitats de recerca activa de clients a la comunitat o de proximitat (que d’ara endavant anomenarem en el seu terme anglès, outreach).

Per tal d’obtenir dades sobre les necessitats de la vostra comunitat i assessorar quina tècnica us pot resultar més apropiada, o millorar-ne l’opció més endavant, podeu disposar de l’eina PQD (Participatory Quality Development), disponible a www.quality-action.eu i que ofereix un ampli ventall de metodologies de fàcil ús, com el Rapid Assessment o el Focus Group, i n’inclou instruccions dirigides.

 

PLA D'ACCIO

PLA D'ACCIO

Aquest Pla d’Acció t’ajuda a treballar directament en els ítems identificats com a prioritaris (camps groc i/o vermells a la Llista de Verificació). Intenta que les accions incloses a la llista siguin el més específiques les accions que siguin el més específiques possible. Pots descarregar els plans d’acció acabats per a cada secció com un arxiu xlsx i imprimir després. Els Plans d’Acció constitueixen la base per a la teva posterior planificació, implementació i avaluació.

El Pla d’Acció mostra una seqüència de passos a seguir, o activitats a realitzar per a què una estratègia tingui èxit. El Pla d’Acció té quatre elements principals: (1) què es farà (tasques específiques), (2) qui (responsabilitat), (3) quan (calendari) i (4) com es monitorarà la implementació de les tasques.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Compliment de les lleis laborals
Descripció

Descripció

Segons les regulacions i condicions locals, els CBVCT poden contractar personal clínic o treballadors socials, aconselladors o treballadors d’oficina. Les lleis laborals poden prescriure com contractar el personal, les hores laborables i la seva remuneració. Poden existir també lleis nacionals que regulin el treball voluntari.

 

Orientació

Orientació

En general, els checkpoints de HSH, com a tipus específic de servei CBVCT, pretenen funcionar amb personal que és HSH o proper a la comunitat HSH, si és possible (sovint anomenats “companys, parells o iguals” o “peers” en anglès, vegeu també la guia COBATEST ‘Guide to doing it better’, capítol 3.3).

Si el que es necessita són professionals de salut per a que el CBVCT operi de forma atractiva, pot resultar difícil oferir condicions laborals adequades, sobretot si les activitats comencen a petita escala i no ofereixen les condicions d’un treball a temps complet.

 

Adaptació

Adaptació

Per alguns grups professionals hi poden haver d’altres opcions a part del contracte directe per part de la vostra organització. Per exemple, metges i infermeres contractats per d’altres institucions com hospitals, clíniques de salut sexual o autoritats de Salut Pública poden proveir serveis al CBVCT en el marc d’un acord amb l’organització hoste.

Els treballadors socials, aconselladors i psicòlegs poden estar basats en el CBVCT sense ésser-ne empleats, en base a un contracte o com a voluntaris.

Opcions per a reduir els costos:

  • Identificar els rols que poden ser assumits per voluntaris
  • Compartir el personal especialista amb d’altres organitzacions

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Les eines per la millora de la qualitat, que inclouen seccions sobre les habilitats requerides per assolir els objectius, poden millorar l’equilibri entre les necessitats d’un CBVCT operatiu i l’estructura de personal i les descripcions dels llocs de treball utilitzades.

Les eines Suceed i QIP (Quality in Prevention, ambdues disponibles a www.quality-action.eu), EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion,  www.ec.europa.eu) i Quint-Essenz ( http://www.quint-essenz.ch/en) són instruments que contenen també seccions sobre els recursos humans, que poden ser utilitzades per millorar aquest aspecte per la posada en marxa del CBVCT i les seves activitats.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Compliment de les lleis de protecció de dades
Descripció

Descripció

Les lleis de protecció de dades inclouen la recollida, processament, emmagatzematge, ús i migració de dades de persones vives.

 

Orientació

Orientació

Les dades personals tenen un rol central en els serveis de salut, incloent els CBVCT. És important revisar les lleis i regulacions locals per garantir que el CBVCT les compleixi en totes les seves operacions.

La Comissió Europea ha publicat una nova regulació i una directiva sobre la protecció de dades, que els Estats membres han d’integrar en les seves lleis nacionals el 6 de Maig del 2018. Aquestes lleis de la Unió Europea signifiquen que qualsevol organització pot recollir i manejar informació personal de forma legal només sota unes condicions molt estrictes i amb un propòsit legítim, les han de protegir d’un mal ús i han de respectar els drets dels propietaris d’aquestes dades ( http://ec.europa.eu/).

A més a més, molts CBVCT promouen serveis anònims i/o confidencials. Anònim vol dir que el client no ha de proporcionar cap detall personal per tal d’ésser testat (per exemple, amb l’ús d’un codi aleatori identificatiu). Confidencial significa que qualsevol informació personal que el client proporcioni no pot ser transferida o ser accessible a una tercera part (per exemple, emmagatzemant la informació de forma separada del codi utilitzat per dur a terme el procés de test). Vegeu la secció d’aconsellament counselling per més detalls addicionals.

 

Adaptació

Adaptació

Per complir amb les lleis nacionals de protecció de dades, pot ser necessari que el CBVCT hagi d’adaptar les seves activitats, processos específics o formularis.

Això pot significar, entre d’altres tasques:

  • Comprovar quin tipus de dades personals recull el CBVCT (incloent personal laboral, voluntaris i clients), com a part de les seves activitats quotidianes
  • Modificar la manera en què es posen les preguntes i com els formularis estan expressats
  • Garantir que el consentiment distribuït està d’acord amb la llei vigent
  • Comprovar com s’emmgatzemen les dades, es processen o es comparteixen (per exemple, per programar visites, fer avaluació de risc, derivacións o recerca)
  • Assegurar que el sistema de gestió de dades està suficientment protegit dels accessos no-autoritzats.

 

Millora de la Qualitat

Millora de la Qualitat

Si es revisa de forma regular els canvis en les lleis i regulacions sobre la protecció de dades, com una activitat més per la millora de la qualitat, s’ajuda a que tots els processos que impliquen la gestió de dades personals es canviïn de forma harmònica.

Les ONG paraigüa poden oferir revisions al dia d’aquests canvis legals com a part dels serveis que ofereixen als seus membres. Si no és així, és important investigar si hi ha noves lleis o regulacions que poden tenir un impacte en el CBVCT, incloses aquelles referents a la protecció de dades.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Estàndards professionals
Descripció

Descripció

Els estàndards professionals són processos de treball i codis de conducta descrits i assumits per les associacions professionals. Per ésser-ne un membre registrat, cal que el professional s’adhereixi a aquests estàndards. Això pot incloure la renovació regular de l’afiliació i la formació contínua.

 

Orientació

Orientació

Nombroses professions que ofereixen els seus serveis al CBVCT – com metges, infermeres, psicòlegs, treballadors socials i aconselladors– estan subjectes als estàndards professionals. Segons les regulacions locals, han d’estar afiliats al cos de professionals específic o a l’associació que els pertoqui per tal de tenir el permís d’exercir de la seva professió.

Els estàndards professionals poden variar d’un país a un altre, però hi ha organitzacions professionals internacionals que poden oferir uns principis generals i exemples dels codis nacionals d’ètica (per exemple, la International Federation of Social Workers:  www.ifsw.org)

 

Adaptació

Adaptació

Pot ser útil per tal que els clients puguin gaudir d’uns estàndards professionals adequats conèixer com esperen ser tractats, per exemple respecte a la confidencialitat.

Els CBVCT poden, per exemple, posar a disposició el Codi de Conducta de les infermeres o els aconselladors en la sala d’espera de la sala d’aconsellament, o desenvolupar un Codi de Conducta específic per tot el seu personal laboral i voluntaris, i posar-lo a disposició i abast dels cients.

Exemple:
‘Les Agències han d’establir un codi de conducta ètica per als seus serveis de test del VIH, els quals han de ser llegits i compresos per tots els proveïdors del test. Aquest codi de conducta ha de clarificar que els proveïdors del test del VIH no han d’utilitzar o estar sota la influència d’alcohol o drogues mentre estan en servei; tenir sexe amb els clients; intercanviar diners amb els clients o emprendre cap comportament inapropiat amb els clients. Les Agències han d’establir i reforçar aquests límits per protegir el seu personal i els seus clients, i garantir que els clients reben un servei de test de VIH d’alta qualitat.’

Implementing HIV Testing in Nonclinical Settings

A Guide for HIV Testing Providers

US CDC, Centre for HIV, Viral Hepatitis, STD and TB Prevention

http://www.cdc.gov/hiv/testing/nonclinical/

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Les associacions professionals normalment duen a terme la seva pròpia revisió i procés de millora dels seus estàndards professionals. Tot i així, si heu desenvolupat un Codi de Conducta o un document anàleg per establir un estàndard específic pel vostre CBVCT, és important revisar aquest document amb regularitat i amb la participació dels implicats, incloent la població clau, el personal laboral i els voluntaris.

L’eina PQD (Participatory Quality Development) disponible a  www.quality-action.eu ofereix guies dirigides d’un vetall de mètodes per augmentar la participació.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Deures i responsabilitats professionals
Descripció

Descripció

La llei pot requerir que el CBVCT assumeixi clarament les seves responsabilitats i funcions particulars. Les regulacions vigents poden establir que algunes professions o posicions concretes dins d’una organització siguin els responsables legals de qualsevol reclamació contra el CBVCT.

 

Orientació

Orientació

Si es disposa d’una clara definició de les tasques específiques dins de l’equip així com dels professionals ocasionals, es facilita la gestió i també ajuda els clients a entendre a qui poden adreçar-se segons la seva necessitat particular.

Els CBVCT utilitzen diagrames organitzatius que defineixen les responsabilitats. És recomanable que aquests diagrames estiguin en línia amb els diagrames de fluxe operatius del CBVCT. El llistat de deures individuals i les descripcions del lloc de treball que complementen el diagrama de fluxe són útils pel reclutament, la formació i la supervisió dels treballadors.

Example:
Diagrama organitzacional del Athens Checkpoint (HCDCP = Hellenic Centre for Disease Control and Prevention; Positive Voice = Associació de Seropositius de Grècia, fundada el 2009 per combatre la propagació del VIH i reduir l’impacte social i econòmic a Grècia)

 

Adaptació

Adaptació

Les responsabilitats i deures poden ser adaptats a la forma (o formes) de treballar del CBVCT (per exemple com a checkpoint permanent, temporal o amb o sense unitats mòbils o activitats de outreach) i els requeriments legals. Les responsabilitats de les diferents professions i posicions varien en cada localitat. El diagrama organitzatiu pot variar també segons els rols que els voluntaris assumeixen dins de les activitats del CBVCT.

 

Millora de la Qualitat

Millora de la Qualitat

La revisió regular dels diagrames operatius i la definició dels deures individuals forma part del procés de millora de la qualitat. La participació de l’equip i del personal a títol individual promourà el desenvolupament d’idees creatives per a millorar l’eficiència i el servei al client.

Alguns CBVCT tenen, segons l’horari i el dia, diferents treballadors o voluntaris operant, la qual cosa dificulta d’organitzar reunions en què tothom estigui present. Un cert nombre de Grups Focals o una Assessoria Ràpida en forma d’estudi transversal, pot ajudar a identificar la manera de millorar l’estructura organitzativa. L’eina Participatory Quality Development (PQD, disponible a www.quality-action.eu) té guies dirigides per utilitzar aquests mètodes i promoure la participació de tots els implicats en la millora de la qualitat.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Assegurança
Descripció

Descripció

El fet de treballar al CBVCT implica certs riscos i les lleis locals poden requerir un minim nivell d’assegurança. A part de les assegurances que cobreixen els edificis i les infraestructures, s’inclou l’assegurança de responsabilitat civil per l’organització en el seu conjunt i pels seus professionals individualment.

 

Orientació

Orientació

Els requeriments d’assegurança i els seus proveïdors varien molt entre els diferents països. És millor d’obtenir consell per part d’un especialista en assegurances o de les organitzacions paraigües, per exemple una federació de ONG de serveis socials o de salut.

 

Adaptació

Adaptació

És important revisar i adaptar de forma regular la cobertura de l’assegurança, sobretot quan hi ha un canvi en les activitats dutes a terme, per exemple si s’afegeixen activitats de outreach o unitats mòbils, o si es recluten voluntaris.

Opcions per a reduir els costos:

  • Cerqueu ofertes d’assegurances per a ONG
  • Mireu si existeixen modalitats de cobertura a través d’esquemes d’assegurança governamental.

 

Millora de la Qualitat

Millora de la Qualitat

L’assegurança pot no ser un aspecte específica inclosa en les eines estructurades de millora de la qualitat. Per tal de revisar periòdicament els requeriments per l’assegurança, podeu afegir aquest aspecte als temes que es discuteixen en les reunions de pressupostos anuals o esdeveniments similars.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Imprimeix la Checklist

Pla d'Acció

L’entorn operatiu
Marcs reguladors i legals
AspecteQuè es ferà?Qui ho ferà?Quan?Com es monitorarà?
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Imprimeix el Pla d’Acció